Pơk uănh mông nar djăt: 23/3/2019

            VOV4.Mnông:Lôch rnôk ua\nh nđôi [ư t^ng ta bar nkuăl Đăk Glei n’hanh Sa Thầy, ôi nar 22/3, mpôl kan ua\nh nđôi bâh Uỷ ban rnâng kan Quốc hội pah kan đah UBND n’gor Kontum mpeh nău [ư t^ng bôk nău kan nkô| mpo\ng ngih dak n’huch ach o nâp nâl nkual rnoi đê|, gôl yôk lvang năm 2012-2018. t^ng nău mbơh bâh UBND n’gor Kontum, tâm 5 năm ba năp, le\ rnoh prăk ntuh kơl [ư t^ng bôk nău kan n’huch ach o nâp nâl ta ăp nkuăl ach o, xã thôn du\t jêr jo\t bâh n’gor lah rlău 7.600 rmen prăk. Nău [ư t^ng ăp nău kơl le\ ntop [ư ueh ndơ do\ng, nău wa\ng sa- rêh jêng nkual [on lan, njônh ngai, nkual du\t jêr jo\t, nu^h [on lan geh g^t dăch đah ntu\k rêh jêng lơn, rgâl mhe n’hao ueh nău rêh, rnoh rnăk ach o bâh n’gor n’huch hôm nha 17%...mpôl kan ua\nh nđôi n’gor Kontum [ư kloh na nê| âk nkô| nău kơt lah nău kan êng, nchrah nchrai bâh du đê| bôk nău kan, nău nchrăp kan, nău geh du hê nu^h bâh rnăk ach o hôm nha đê|, rnăk dăch ach o, ach o tay geh hao âk, ăp nău kơl an bâh ta ntu\k gay ma nu^h [on lan nănh manh prăk hun hao wa\ng sa, nău kan rdâk njêng mpôl cán bộ nu^h rnoi đê|, nău pă neh pă bri an nu^h mât ua\nh bri.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

           

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng