Pơk uănh mông nar djăt: 8/11/2014


 

Trong hăn lăp ta thôn 11 jong 720 m, lah trong hăn tal 2 ta xã Ea Ktur, nkuăl Cư Kuin geh to\ bê tông tâm nău nchrăp [ư an ueh le\ rngôch ăp trong hăn tơm  nkual [on lan tâm xã bâh a[aơ tât năm 2020. trong hăn hvi 3m, geh [ư lôch ta bôk khay 9 mhe nơh, mô ơdn ns^t tay âk nău ueh rhơn an nu^h [on lan ta ntu\k yor nău hăn nsong dơh, ma hôm nha kơl an ta ntu\k geh g^t âk nău tă kan tâm nău rgum nu^h [on lan, rdâk njêng nkual [on lan mhe. Wa Dương Thị Quỳnh Loan, nu^h  hăn rgum n’hanh mât do\ng prăk tâm rgop bâh nu^h [on lan ta thôn an g^t.

“mhe bôk năp [on lan saơ pă ăp rnoh tâm rgop mô tâm di yơn lah lôch ne\ pă t^ng nroh neh bâh mir tăm r^ tâm di le\ rngôch r^ [on lan  u\ch da dê. An tât rnôk aơ r^ rnoh prăk du\t âk le\ geh rgum, hôm du đê| dơm r^ khân păng ton tât nar 31/12/2014 aơ r^ rgop le\ prăk ne\ an gâp. Ua\nh nsum lah du\t tâm ban, tâm ban u\ch đah le\ thôn ma mô geh nău jêr.

Ndrel đah thôn aơ, nu^h [on lan ta âk thôn êng tâm xã Ea Ktur le\ nsrôih pă neh, drăp ndơ, ntop nar kan gay ma [ư trong hăn. Tâm ne\, ta thôn 18, ăp rnăk [on lan le\ ntop an 800 rkeh prăk. A[aơ [on lan dôl ndăn [ư lôch nău  to\ lu\ rli ta ăp trong hôm e ê ho\ ơ bâh trong jong 8 km. nu^h [on lan ta thôn du\t rhơn đah trong mhe geh pơk hvi ê lor tât yan pe\ lêh cà phê. Wa Bùi Hữu Cường, kruanh thôn 18 an g^t:

“ ta ntu\k aơ du\t hvi, [on lan gu\ ngai ngai, du\t âk lah [on lan mhe gu\ tâm rnôk mhe aơ lăp  pah kan wa\ng sa jêng a[aơ nău nchrăp [ư nkual [on lan lah du\t jêr. Jêng lah hên rgo\ jă ăp nu^h ndrel tâm rgop, ndrel kan, ndrel pă neh, pă drăp ndơ ta ntu\k [ư trong gay ma trong aơ geh [ư ngăch. A[aơ hên le\ [ư geh 7k trong [ư meh tâm rnoh 8 km trong ta thôn.

Mô dơn tâm rgop prăk, [on lan hôm nha ntop nar kan mât kloh ueh  ntu\k ntô, sreh ueh aih tơm si, du đê| rnăk [on lan hôm nha ntop rnoh neh gay ma [ư trong, neh gu\, neh mir gay ma pơk hvi trong nkual [on lan mhe ngăch dơi hăn nsong. Kơt rnăk wa Đặng Xuân Trình le\ pă an n’gul sào neh ndrel đah bơi tât 60 tơm cà phê, 36 tơm tiêu dôl lêh play năm atl 4, mô lah ăp rnăk wa Phạm Đình Phấn, Lê Đăng Chung, rnăk wa Vương Thị Mùi le\ ntrơn n’gar, ru\n tach jâng gung gay ma pơk hvi trong. Du\t rnê lah nău ntop kan nsrôih bâh âk nu^h âk năm deh, bôl ma nău khlay mô âk yơn le\ ntop nsrôih an nu^h [on lan tât râng rdâk njêng nkual [on lan mhe. Wa Nguyễn Thị Khi, 71 năm deh, ăp nar tât gâm dak trà kơl an ăp nu^h kan [ư trong ngêt.

“Tât gu\ ta aơ le\ jo\ hôm, bâh năm 1984 tât a[aơ, ma ê ho\ geh trong ueh ma hăn nsong, trong mhir bok, oh kon hăn nti ma trôk duh mô ir rvê lah mih sial trong mhir mô dơi rdeng oh kon hăn nti. A[aơ may mok s^t [ư trong gâp rhơn ngăn. Gâp le\ ranh hôm mô hôm geh hăn âk ta trong aơ tay r^ geh oh kon kon său ba kơi hăn mô dơn a[aơ dơm.

Wa Nguyễn Văn Dũng, kruanh UBND xã Ea Ktur an g^t, tât a[aơ, lôch 3 năm [ư t^ng nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe lvang năm 2011-2015, xã Ea Ktur le\ ntrơn n’hanh [ư tay ueh trong hăn ta rlău 50km trong hăn let ăp thôn [on n’hanh ta ăp thôn [on, dơi geh kơt aơ lah bâh nău tâm ban u\ch, tâm di nău m^n đah n’gâng kan n’hanh [on lan. Wa Nguyễn Văn Dũng ngơi:

Trong hăn ta xã Ea Ktur lah nău mpo\ng kan du\t jể jo\t mpeh rnoh nu^h kan tâm an kơt prăk pah kan ntuh kơl [ư. [on lan le\ dơn g^t n’hanh tât kơl ntop neh, drăp ndơ ta nkual neh, ntop prăk kan, ndơ do\ng, nar kan gay ma [ư le\ rngôch ăp trong hăn ta ntu\k xã, năp lor lah an bah hôm geh mhir, bok, lôch ne\ tât nau nâp ueh.”.

Bôk nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe ta xã Ea Ktur, nkuăl Cư Kuin, Dak Lak dôl geh ntrôl dăng đah nău tât kan dêh dăch bâh n’gâng kan ta ntu\k, đah nău tâm ban, nsrôih tât râng kan bâh nu^h [on lan. Bâh ne\, ăp trong hăn aơ ăp nar lơ ma geh pơk hvi, njêng nău ueh mhe têh ndro\ng an [on lan, njêng nău dơh nơih tâm nău wa\ng sa-rêh jêng ta ntu\k an hun hao.

           

                             Thị Đoắt răk rblang

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng