Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2020

VOV4.M’nông: Thủ tướng Australia Xcot Mo-ri-sơn (Scott Morrison) nar naơ mbơh rnoh kơl an ân ăp nu\ih kơt ti\ng ăp nau ntru\nh gay ma nkhah ti\ng nau ntru\nh đă bah n’gâng kan dak si tâm rnôk geh nau ntru\nh. Nau ton lah geh ndơ\ luh tâm rnôk Austrlia dôl ma rdâng đah ăp nau tât srê ji rơh tal 2 ndrel Bang Victoria geh ân lah ntu\k geh tơm ngăn bah srê ân geh nsru\ng ăp nau kan tăch rgâl, gay ma [ư mbrơi nau ntưp rêng bah srê ji. Ti\ng nê, nu\ih [on lan mra geh ndơn rnoh prăk kơl an lah 1.500 đôlar Austrlia tâm 2 pơh kơt ti\ng nau kơl an ntru\nh êng nau nkhah êng. Rnoh kơl an geh ân lah mra kơl an nu\ih nu\ih [on lan tâm rnôk dôl ma geh nau jêr rnôk aơ, nkre [ư n’huch nau ntưp rêng, nau ntru\nh gay ma luh ba dih hăn pah kan./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương