Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2020

VOV4.M’nông: Nchrăp wơt Tết nguyên đán, Ban dân tộc n’gor Lâm Đồng mhe pă nklâm ndơ an 77 nu^h geh nsing nơm tâm nkual rnoi mpôl đê| bah ăp thôn, tổ dân phố mpeh ăp xã, thị trấn bah nkuâl Đức Trọng.

Nu^h dơn nklâm ndơ lah ăp nu^h way geh nuih n’hâm dơn kan âk an nsum mpôl lam [on lan, nsrôih râng n’hanh way hăn dâk lor bôk năp tâm ăp trong leo [ư, nău kan ta thôn, tổ dân phố, leo lor t^ng [ư jăp gung trong, trong nchrăp bah Đảng, pháp luật bah Ngih dak…Kruanh Ban Dân tộc n’gor Lâm Đồng ho\ nchih nkah n’hanh rnê âk ăp nău rgop bah nu^h geh nsing nơm tâm nkual rnoi mpôl đê| tâm bah ri aơ n’hanh u\ch ro\ng let năp tay, ăp nu^h geh nsing nơm tâm nkual rnoi mpôl đê|  n’hao prêh tay nău khlay dơn kan, bah he đah ăp trong leo [ư nsum bah ntu\k [on lan gu\, rgop ndơ\ [on tơm Đức Trọng lah êng n’hanh n’gor Lâm Đồng lah nsum./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng