Pơk uănh mông nar djăt: 25/6/2020

VOV4.M’nông: Nar 24/6, Đảng bộ Quân sự n’gor Dak Lak [ư Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, năm kan 2020 – 2025 . 5 năm rlău aơ, Đảng ủy Quân sự n’gor Dak Lak ho\ rđău đă [ư lôch jêh ue\h ăp rnoh tât Nghị quyết Đại hội năm kan 2015 – 2020 ndơ\ luh.

Tâm nê du\t ntoh lư lah nău đăp mpăn njrăng n’gang neh dak ta n’gor lvang năm 2016- 2020, r[o\ng tât năm 2030; t^ng [ư geh nău tam pah kan tâm boh dak bah dih njrăng n’gang neh dak an [on lan đah n’gor Mondulkiri, dak Campuchia. Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự n’gor Dak Lak năm kan 2020-2025 ho\ ndơ\ luh ăp nău kan na nê| kơt: Rgum rđău đă nău kan tahen- njrăng n’gang neh dak, ntrôl dăng tay nso\ng kơl an gưl uỷ, n’gâng kan ta ntu\k pah kan mât uănh ngih dak mpeh njrăng n’gang neh dak.

Rdâk njêng tay mpôl tahen n’gor săk dăng rgum, rnoh g^t blău n’hanh nău dơi nchrăp rdâng lơh âk to\ng di đah nô nău mhe n’hanh t^ng [ư ăp rêng kan ngăch ndal pah kan njrăng n’gang neh dak. Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự n’gor Dak Lak tâl XII, năm kan 2020-2025 ho\ ntơm sơch luh ban chấp hành mhe 15 nu^h. Thượng tá Trần Minh Trọng – Chính ủy BCH quân sự n’gor Dak Lak, geh nău dơi tay nău kan năm kan 2020-2025.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng