Pơk uănh mông nar djăt: 20/10/2020

VOV4.M’nông: Bơi 30 rkeh nu^h ta Mỹ hăn nklăch phiếu ơm tâm rơh bầu cử Tổng thống [ư tâm 3/11 tât, mpơl rnoh nklăch phiếu âk mô ho\ tă geh tâm năm 2020. Rnoh nu^h ho\ nklăch phiếu ơm tât rnôk dja tâm ban 21% le\ rngôch rnoh phiếu sơch tâm rơh bầu cử năm 2016. 4 năm bah năp, rnoh nu^h hăn nklăch phiếu ơm nklăp 6 rkeh nu^h dơm. Nkô| bah rnoh hăn nklăch phiếu ơm lah tă bah nu^h [on lan der bah tâm kâp jong tâm nar bầu cử [ư geh ma nău ntưp rêng Covid-19. Geh tât rơh bầu cử Tổng thống Mỹ đo\ng, bar hê nu^h tâm rlong Donald Trump n’hanh Joe Biden mbra geh nău tâm ndăng n’gle\ du\t tâm măng nar 22/10. Ăp nkô| tâm ndăng mbra le\ ma trong rdâng lơh Covid-19, rnăk wâl Mỹ, rnoi mpôl đê| ta Mỹ, rgâl trôk nar, rnă njrăng neh dak, n’hanh nău rđău kan./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương