Pơk uănh mông nar djăt: 4/5/2019

            VOV4.Mnông: Bu ranh [on K’Bang, rnoi K’Ho, ta xã nkual njônh Phi Liêng, nkuăl du\t jêr jo\t ta Đam Rông, n’gor Lâm Đồng, lah nu^h le\ ndrel đah n’gâng kan ta ntu\k rgo\ jă [on lan tâm rnglăp, mô muih kăl bri [ư mir, pah kan tuch tăm n’hao nău geh. Gay ma [on lan kơt nti n’hanh [ư t^ng, bu ranh [on lah nu^h hăn lor bôk năp tâm ăp nău kan ta ntu\k.

 

            Bu ranh K’Bang (hôm ntơ lah Bap Đại) năm aơ 63 năm deh, ta thôn Bo\ble\, xã nkual njônh ngai Phi Liêng, nkuăl Đam Rông, n’gor Lâm Đồng. tâm jay bâh wa geh yông âk bằng khen, giấy khen yor ăp gâl kan n’gâng kan, rnâng kan pă an, kơp dơn nău tâm rgop têh khlăy bâh păng tâm ba năp nơh. Ngăn lah ăp năm 90 bâh rach năm ba năp, rnôk [on lan ta ăp ntu\k êng tât gu\ t^ng nău ntru\nh bâh ngih dak, đah nău knơm bâh nơm, wa le\ ndrel đah n’gâng kan ta ntu\k kuăl đă [on lan tâm [on tâm mbơh kơl nău jêr jo\t, tâm kơl đah trong pă neh an [on lan mhe tât gu\, tâm rnglăp tâm ro\ng, mô muih kăl bri [ư mir. A[aơ, thôn Blo\ble\ bâh wa lah thôn geh nău wa\ng sa- rêh jêng hun hao ta xã, rnă njrăng đăp mpăn ueh, nău tâm gu\ ur sai mô ho\ to\ng năm mô hôm geh âk. [on lan g^t mât nău way ueh bâh u che nơm, mât chăm hun hao wa\ng sa.

            Bu ranh [on K’Bang rhơn nkoch.

            “Ntơm nơh mpôl hên rêh ta nkual njônh ngai ta xã nkual Dà Dờng ơm, rnôk geh an lăp gu\ ta Bo\ble\ aơ ta năm 1987. aơ lah neh yau ye hên, yơn rnôk geh Đảng, ngih dak kuăl đă [on lan bâh Ding Dơng, Păng Sin tât ta nkual Tây Sơn tât ta aơ gu\ r^ mpôl hên pă neh an [on lan gay ma [on lan geh neh pah kan. Mpôl hên du\t tâm rnglăp tâm ro\ng, n’hanh u\ch ndrel hun hao, đăp mpăn nău rêh. N’hanh a[aơ thôn hên hăn lor bôk năp tâm nău hun hao wa\ng sa rêh jêng”.

            Nkoch mpeh bu ranh [on k’Bang, wa K’Bơ\ (hôm ntơ lah mê| K’Thu) du\t rnê bu ranh [on thôn nơm. Wa ôp nu^h bu ranh [on đah nău dăch bên lah “Kônh”.

            “gâp saơ bu ranh [on du\t jăp, hăn lor tâm ăp nău kan bâh n’gâng kan ta ntu\k rgo\ jă, way tâm rnglăp, tam ro\ng ndrel bâh rnăk vâl tâm ban kơt ta [on lan. Kônh way rgo\ jă, mbơh tơih [on lan tam nău pah kan jan sa, kuăl đă [on lan mât naư ueh văn hoá way ơm bâh u che kơt lah lễ hội, mprơ tâm pât, mprơ tòng bơr..kônh wa mbơh nti tay nău ntru\nh bâh Đảng, ngih dak, kônh [ư du\t ueh, kônh ne\ lah nu^h hăn lor bôk năp tâm ăp nău kan…”.

            Blo\ble\ lah thôn geh ntu\k gu\ têh hvi, âk [on lan gu\. Rnoh nu^h du\t âk lah nu^h [on lan Tây Nguyên kơt lah K’Ho, Mạ, Stiêng, rlău ma ne\ tâm thôn hôm nha geh tay oh nô êng mpeh bắc tât gu\, pah kan wa\ng sa kơt lah: Mường, Nùng, Dao n’hanh nu^h Yuan. Nău rêh bâh [on lan kanu\ng knơm ta nău tuch tăm, mât tơm cà phê, tiu, măc ca, tơm sa play, ba lo\ n’hanh mât rong ndrôk, rpu, bê, kik djăr n’hanh rong ka. Gay ma n’hao nău geh mât tơm tăm, bu ranh [on le\ nsrôih rgo\ jă [on lan mât tăm tơm tăm, mô dơi an muih bri [ư mir. Rlău ma ne\, bu ranh [on k’Bang hôm nha đă [on lan mô dơi tâm gu\ ur sai lah mô ho\ to\ng năm deh, mô so\k kon kônh kon wa, mô dơi nchâp đă tâm naư gu\ ur sai an kon, ma an kon nơm bên êng, nu^h păng u\ch ro\ng r^ so\k nu^h ne\.

            Wa K’Líp, groi Bí thư Đảng uỷ xã Phi Liêng, nkuăl Đam Rông, n’gor Lâm Đồng, nkoch mpeh ăp nău tâm rgop bâh bu ranh [on K’Bang đah ntu\k rêh jêng kơt aơ.

            “Xã Phi Liêng geh 8 thôn, tâm ne\ geh 5 thôn [on lan rnoi đê| hôm nha du\t jêr jo\t ta rnoh 30a. hôm 3 thôn du\t âk lah nu^h Yuan. Rnoi đê| geh rlău 65%. Bu ranh K’Bang ta thôn Bo\ble\ pah kan wa\ng sa blău, rnăk vâl hăn lor bôk năp ta rơh rgo\ jă bâh n’gâng kan ta ntu\k. bu ranh [on way rgo\ jă mbơh tơih [on lan [ư t^ng nău ntru\nh, trong kan bâh Đảng, nău kơl pháp luật bâh ngih dak”.

            Phi Liêng lah xã ta nkual du\t jêr jo\t bâh nkuăl 30a, Đam Rông, n’gor Lâm Đồng. tât a[aơ xã mhe geh 13 nău mpo\ng nkual [on lan mhe, rnoh rnăk ach o hôm nha rlău 18%. Gay ma dơi geh 19 nău mpo\ng nkual [on lan mhe tâm let năp tay, n’gâng kan ta ntu\k du\t u\ch geh âk bu ranh [on kơt K’Bang tâm nău rgo\ jă, kuăl đă [on lan nsum soan ndrel [ư ăp nău kan yor ta ntu\k rgo\ jă.

 Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng