Pơk uănh mông nar djăt: 6/8/2019

VOV4.M’nông: Ntơm bah bôk năm tât a[aơ, nkuâl Chư Sê, n’gor Gia Lai ho\ rgum geh bơi 420 rmen prăk t^ng [ư rdâk njêng [on lan mhe, tâm nê [on lan rgop rlău 13 rmen prăk. Nkuâl ho\ tâm pă tơm prăk an pơk hvi 5 ntu\k leo hun hao wa\ng sa lah: tăm rpu\ng s^ tâm jay jal geh trong d^ng to\ êng dak; ntuh kơl tăm rlu\ sầu riêng tâm mir cà phê mhe sreh tăm tay; tăm dâu mât ndru\ng brai; mât djăr Ai Cập deh âk tăp n’hanh [ư lo\ tâm rgop têh hvi. Gay kơl ăp rnăk hun hao wa\ng sa, nkuâl Chư Sê ho\ ndop ăp bôk nău kan ntop kơl kon si ntil n’hanh ndơ do\ng tuch tăm an nu^h [on lan, t^ng [ư 8 trong nchrăp kan ntop kơl hun hao tuch tăm mât rong n’hanh pơk hvi trong leo [ư hu\ch ach o ta ăp xã. Tât a[aơ, lam nkuâl Chư Sê geh 6/14 xã tât di 19 ntil nău kan [on lan mhe (lah: Ia Blang, Bờ Ngoong, Ia Tiêm, Dun, Chư Pơng, Ia Pal). Chư Sê nsrôih tât kêng du\t năm aơ n’hao xã Bar Măih jêng xã di rnoh [on lan mhe, xã Ia Blang di rnoh [on lan mhe n’hao prêh, nkre rdâk njêng geh nău dơi 4 [on di rnoh [on lan mhe kơt t^ng./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng