Pơk uănh mông nar djăt: 2/11/2019

 

VOV4.Mnông- {ư t^ng bôk nău kan nkô| mpo\ng ngih dak rdâk njêng nkual [on lan mhe, tâm 10 năm ba năp, nkuăl Cư Mgar, n’gor Dak Lak le\ geh 9/15 xã geh kơp dơn tâm di lah xã nkual [on lan mhe. Mô dơn geh nău dơi mpeh nău wa\ng sa- rêh jêng, đah nău êng lah mpông lăp nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, geh âk [on lan rnoi Rđe gu\ rêh, nkuăl ua\nh khlăy nău mât, n’hao nău way ơm [on lan rnoi đê|, lam ăp [on lan dôl geh nău rêh mhe ueh. Ta xã geh tâm di nău mpo\ng nkual [on lan mhe Cuôr Đăng bâh nkuăl Cư M’gar, tâm 5 năm aơ, xã le\ nsrôih mât nău ueh văn hoá nu^h Rđe, njêng nău ueh êng bâh ta ntu\k tâm nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe.

Le\ jêng nău way, nar ngoay ăp pơh, ăp bu ur công chức, viên chức, đảng viên xă Cuôr Đăng le\ nsoh tâm săk ăp kho ao way ơm bah rnoi nơm. Nău [ư aơ le\ mât geh 6 năm aơ, t^ng nghị quyết đảng uỷ xă ndâk njêng le\ rngôch gay ndâk [ư thôn [on mhe. Yuh H’Rôya Kbuôr, nu^h Êđê, lah cán bộ tư pháp, hộ tịch ta xă an g^t, nău ôi nar ngoay ăp pơh nsoh kho ao way ơm an hăn kan le\ ns^t tay mông nar pah kan ntop ue\h mhe, kơl an nuih n’hâm bah oh yuh tâm ngih pah kan rhơn tay. Nkre, rup ndah bah nu^h cán bộ xă jêng ue\h lăng, dăch dêh lơn đah nu^h [on lan.

 “Gâp du\t rhơn dơi nsoh kho ao way ơm bah nu^h Êđê tâm nar ngoay ăp pơh ta ngih pah kan. Gâp saơ ue\h, saơ nău ueh bah nu^h Êđê. Nu^h [on lan saơ dăch dêhg, đêt rmên lơn đah cán bộ ngih dak. Rgop mât ndray nău ue\h văn hoá rnoi nơm, [ư ueh an ngih pah kan. Ăp nu^h Đảng viên Êđê hăn lor rgo\ jă n’hanh ntru\t nsôr mpôl hên g^t mât ndray nău ue\h bah rnoi nơm tă bah kho ao n’hanh [ư ntrong lor an nu^h [on lan tâm ăp ntil nău”.

Ndrel đah rgâl muh măt ngih pah kan, tâm ăp năm dacưh aơ, Đảng bộ xă Cuôr Đăng nt^m rđau mpeh chi bộ thôn [on [on [a [ơ nkoch trêng, rgo\ jă nu^h [on lan tâm [on ntlơi ăp nău rlu\k mâl, [ư t^ng nău rêh ue\h lăng, g^t blău kơt [ư kloh răk ntu\k ntô gu\ âm, tăm ăp “trong nkao”; râng ăp nău [ư thể dục thể thao; ăp ntrong kan nkra njêng tuch tăm mât rong rgum t^ng trong ntu\k mât rong, tuch tăm dơi têh jêng. Ăp nsông nsao mô hôm nkol ur sai; ăp kh^t ôm mô hôm ngêt sa têh, nău way ơm mô ue\h… H’Gre Êban {on Kroa B an g^t:

 “UBND xă rgo\ jă ntrong leo ndơ\ cán bộ hăn koaih mpêh đah nu^h [on lan du khay 2 tơ\. Tâm ne\ ăp đảng viên rgo\ jă kônh wa tăm nkao 2 đah trong, ndo\k nja ri jăng di ntu\k, kônh wa ndrel rgop gay geh điện mpoh ang. Bah năp đaơ, nu^h [on lan hôm e mât su\r, ndrôk m’ơk lêng, a[aơ g^t mât ngai, răk ntu\k ntô gu\ âm kloh ue\h. Nău nsrông nsao mô hôm do\k drăp ndơ jay bu ur tay, kh^t ôm mô hôm an nu^h le\ roh jo\ nar tâm jay. Tă bah ntrong leo ndâk njêng thôn [on mhe, [on lan le\ geh nău rgâl”.

Mô kanu\ng n’hao nău rêh nuih n’hâm, nău mât ndray ăp nău khlay văn hoá way ơm ta [on lan dơi Đảng bộ, n’gâng kan xă Cuôr Đăng uănh khlay. Ăp jrô nt^m tu\r ch^ng, uh mboăt, diong n’hôm, ăp nar nt^m nău pâl way ơm n’hanh nău [ư cheh tanh dơi xă mât da dê. A[aơ lam xă geh 3 rmôt ch^ng nghệ nhân n’hanh 2 rmôt druh ndăm. Ăp tơ\ geh lễ têh, mô dah tâm [on geh nău răm. Nău rngot ri ăp rmôt ch^ng ndrel tu\r ăp ntil ch^ng le\ bên. Rmôt ch^ng bah xă [a [ơ dơi sacưh hăn tu\r ta nkuăl, ta n’gor n’hanh ntoh măt an lam n’gor râng tu\r ch^ng ta Hà Nội. H’Nel Êban, Groi kruanh UBND xă Cuôr Đăng:

 “Ch^ng du\t khlay tâm nău rêh bah nu^h Êđê. Bah jêt tât rnôk kh^t hăn ndrel đah nteh ch^ng. Mu\t jay mhe, nsông nsao, rhơn ba mhe, kh^t ôm geh ch^ng. Gay mât ndray ch^ng, ta xă Cuôr Đăng, bah năm 2017 tât a[aơ, xă geh ntru\nh rgo\ jă kônh wa mât ch^ng, [ư ăp jrô nt^m tu\r ch^ng an druh ndăm. Bah năp ne\, ăp Đảng viên nu^h Êđê nsrrôih tâm nău mât ndray nău ue\h văn hoá rnoi nơm. Du đêt đảng viên wa\ng sa geh oi le\ rwa\t tay ăp mboăt rlet, ch^ng Êđê”.

 

Tât xă Cuôr Đăng nar aơ, ăp trong hăn bê tông jong bah [on tât xă n’hanh dơi [ư ue\h ntop tay ntâr ang nkao 2 đah trong. Tanh pâl thể thao ta xă, ngih r[u\n le\ dơi ntuh kơl ndâk [ư, trong ndoh ndơ ngih sam [u\t, ngih dak si dơi [ư ue\h. du\t năm 2018 nău geh ring bôk nu^h ta xă geh 32 rkeh prăk/du hê/năm; rnoh rnăk ach o hu\ch ju\r hôm 3,8%. Tâm 2 năm bah năp nu^h [on lan tâm xă le\ rgop [ư geh 13 km trong điện tâm [on.

Xă geh rlău 2.500 rnăk, tâm ne\ rnoi Êđê geh nklăp 83%, gay [ư ue\h ntrong leo ndâk njêng thôn [on mhe, Đảng uỷ xă Cuôr Đăng le\ ntrôl dăng tâm trong kan rgo\ jă đah nău [ư tơm khlay lah ăp Đảng viên ta ăp thôn [on. Wa H’Nuer Niê, Bí thư đảng uỷ xă Cuôr Đăng an g^t:

 “Tâm ndâk njêng thôn [on mhe, mpôl hên nkoch trêng an kônh wa mpeh ndâk njêng thôn [on mhe. Mpôl hên rgo\ jă kônh wa. Lơn lah ăp đảng viên nu^h Êđê n’hao nău [ư tơm tâm nău rgo\ jă kônh wa du nuih n’hâm răk uănh trong hăn tâm [on, ăp druh ndăm mât ndray văn hoá bah rnoi nơm kơt mboăt rlet, ch^ng gong, kho ao way ơm, ăp nău mprơ Eirei, Kưt, ăp nău pâl way ơm kơt ncho djơt djơng, mpôl hên rgo\ jă kônh wa ndâk njêng thôn [on mhe, yơn du\t n’hâm uănh khlay tât nău mât ndray văn hoá, n’hao nău rêh nuih n’hâm. Tâm ăp nău kan ne\, Đảng viên nu^h Êđê lah ăp nu^h hăn lor. Kônh wa [ư t^ng. mpôl hên du\t rhơn, rlaư 10 năm [ư, xă Cuôr Đanưg le\ geh 19 ntil ndơ [ư ndâk njêng thôn [on mhe. Mô dơi  mô nkah tât n’hâm soan bah ăp đảng viên le\ ntrong leo lor an kônh wa, tâm nău rgâl trong bê tông ăp trong hanư, tăm nkao [ư ue\h an thôn [on”.

Ndâk njêng thôn [on mhe mô kanu\ng rlu ta nău geh hao, ta ntung trong ue\h ma an mât nău ue\h thôn [on. Ăp ntu\k geh nău way ơm, nău ue\h lăng êng. Yor nê, nău mât ndray ăp nău khlay drăp ndơ gay nău ue\h văn hoá rnoi mpôl, nău ue\h way ơm nt^t mpơl t^ng nkual jêng n’gâng tơm hun hao geh nkô| nău du\t khlay./.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng