Pơk uănh mông nar djăt: 26/1/2021

 

VOV4.M’nông: Đah trong r[o\ng "Tâm rnglăp- geh nău tâm ban- Nău way neh dak- Blău [ư mhe- Hun hao”, Đại hội Đại biểu lam dak tâl XIII bah Đảng ntơm pơk ngăn ôi aơ (26/1) ta Ntu\k rgum Tâm nchră gưl neh dak Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội, ntơm bôk pah kan tơm. Đah 1 rbăn 587 nu^h ntơh măt, ntơh măt an rlău 5 rkeh 100 đảng viên, Đại hội mbra tâm nchră, uănh an do\ng si [u\t mbơh Chính trị răk rblang ta Đại hội XIII bah Đảng; Nău mbơh n’glôch jêh t^ng trong kan hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h jo\ jong 10 năm 2011-2020, rdâk njêng hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h 10 năm 2021- 2030; Mbơh uănh năl lôch jêh geh t^ng [ư nău kan hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h năm 2016- 2020 n’hanh trong r[o\ng, nău kan hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h năm 2021- 2025; Mbơh n’glôch jêh pah kan rdâk njêng Đảng n’hanh t^ng [ư Điều lệ Đảng năm kan Đại hội XII; Mbơh uănh năl tih di tay nău rđău kan, ncho\ng đă bah Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII mbơh rblang Đại hội tâl XIII. Rơh ntơm pơk Đại hội Đảng XIII dơi pơk so\ng dăng kalơ VOV1, VTC1, VOVTV n’hanh Báo điện tử VOV bah Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương