Pơk uănh mông nar djăt: 12/1/2015


 

Ôi naơ 11/1, ta nkuăl [on têh Hồ Chí Minh [ư Đại hội ntoh măt rmôt sinh viên nkuăl [on têh tal 5 năm kan 2015-2020 đah nkô| “Sinh viên nkuăl [on têh Hồ Chí Minh nsôih lah sinh viên 5 nau ueh yor nkual [on têh ueh mhe, hun hao”. Bah 5 năm,  geh rlau 16.300 rmôt n’hanh êng nu\ih geh rnê “Sinh viên 5 nau ueh”. Êp nê, Rmôt sinh viên ho\ [ư âk nau kan nti\m nti, nau blau kan, kơl an sinh viên tâm nau nti\m nti, gi\t nau kan mhe, ơh nau, kơl an sinh viên n’hanh râng âk nau kan kơl an. Tâm nau kan mhe (2015-2020), rmôt n’hanh nau kan sinh viên nkuăl [on têh lo\ rgum [ư nau kan sinh viên nsum ty ndâk njêng [on lan mhe, n’hao nau blau ngơi nau dak ba dih ân sinh viên n’hanh ăp nau kan kơt: Ntu\k nkah nau kan koc se nti, sinh viên nkuăl [on têh, Trong hăn Thủ khoa ta Đại học Quốc gia./.

                                                                                                BTV:H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương