Pơk uănh mông nar djăt: 24/9/2020

VOV4.M’nông: Ôi ntri (23/09), ta Hà Nội, Bộ Giáo dục n’hanh Đào tạo [ư Đại hội tâm rlong ro\ng dak n’gâng kan nt^m nti tâl VII, lvang năm 2020-2025. Râng đại hội geh Groi kruanh dak Đặng Thị Ngọc Thịnh ndrel kruanh rđău kan du đêt n’gâng kan n’hanh rlău 300 đại biểu lah cán bộ nai nt^m, kon se nti ntơh măt an hang rbăn nu^h ntoh lư lam dak. Lah ta rnôk Đại hội, Groi kruanh Đặng Thị Ngọc Thịnh dăn đă n’gâng kan nt^m nti mât ue\h tay ăp nău dơi ho\ geh; nkre an [ư jăp ăp trong nchrăp trong kơl bah Đảng n’hanh Ngih dak mpeh hun hao nt^m nti t^ng trong r[o\ng rgâl mhe lam le\ rngôch. Ndrel đah nê, n’gâng kan nt^m nti ân uănh khlay n’hanh pah kan jăp lơn đo\ng nău nkoch trêng, năl saơ, nkoch mbơh nu^h ntoh lư, nu^h ue\h kan ue\h, trong leo [ư mhe, geh nău tam bah ăp ntu\k nt^m nti./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương