Pơk uănh mông nar djăt: 10/9/2020

VOV4.Mnông- Lôch rlău 1 khay săm ta ngih dak si săm hiăn n’hanh klơm soh n’gor Dak Lak, ôi nar 9/9, nu^h ji mbrô 602, lah nu^h ji tal 2 tâm rnoh 3 nu^h ji Covid-19 ta Dak Lak le\ geh s^t bâh ngih dak si .

Nu^h ji mbrô 602 dơn săm [u\t kơp dơn bah nuh srê  Covid-19.

Aơ lah nu^h ji mô geh nău mpơl saơ nău ji na nê| n’hanh nău geh ua\nh năl geh rgâl mbro tâm rnôk gu\ nkhah săm. Nu^h ji le\ tă geh 7 tơ\ xét nghiệm n’hanh 4 tơ\ dăch aơ mô hôm geh nău ji, jêng ôi nar 9/9, nu^h ji mbrô 602 le\ geh s^t ta jay. Lôch s^t ta jay, nu^h ji u\ch gu\ nkhah êng rgum 14 nar ta nkual gu\ nkhah êng bâh Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương