Pơk uănh mông nar djăt: 2/7/2020

 

VOV4.Mnông-3 khay dăch aơ, ta n’gor Dak Lak le\ geh 3 rơh geh nău tât  geh tât điện cao thế, geh 3 nu^h [on lan rmanh hô. Bol ma kơt ne\, ăp nău [ư tih mpeh ntu\k điện đăp mpăn trong điện ta ntu\k aơ hôm nha geh jêr ntưp, mbra geh nău tât du\t âk.

Mhe aơ ngăn, ta nar 30/6, điện lực Dak Lak le\ koh điện ta nkual mpeh ba lơ Buôn Ma Thuột gay ma njrăng nău tât yor ntung hao rdâk [ư ngih jay geh go\ trong rse điện cao thế. Nău tât [ư an rlău 7 rbăn năch do\ng điện mô geh điện.

T^ng nău mbơh bâh wa Tạ Minh, groi Giám đốc cty điện lực Dak Lak, tâm ba năp nơh, nău [ư tih trong rse điện ta ntu\k hôm nha geh âk jêr njrăng. Ăp nău [ư tih du\t âk lah nău rdâk njêng ntung hao [ư ngih jay, [ư nău mbơh tơih, tăm tơm si…nău [ư tih trong rse điện mô đăp mpăn. Kơt lah ăp năm n’gor geh nău tât bâh điện [ư an âk nu^h kh^t rmanh.

 

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng