Pơk uănh mông nar djăt: 8/7/2020

VOV4.M’nông: Jêh rlau 10 nar mô geh nu\ih ntưp mhe, tât rnôk aơ, ta Dak Nông lo\ saơ tay âk nu\ih geh ntưp nau ji bạch hầu, n’hao rnoh nu\ih ji hao tât 17 nu\ih, tâm nê geh 2 nuih khi\t. Bol ma ăp n’gâng kan lăp kan bah ơm, ndrel nau rđau kan bah N’gâng kan dak si, yơn lah nau ji srê aơ hôm lah nau ji klach rvê ndrel jêr njrăng.

Ta xã Quảng Hoà, nkuăl Dak Glong, ntu\k bôk năp ndrel ko\ lah âk ta Dak Nông saơ geh săp nu\ih ji bạch hầu, lam ntrong kan chính trị dôl nsum ty đah n’gâng kan dak si ntru\nh nau njrăng rdâng srê. Wa Huỳnh Thanh Huynh, Giám đốc N’gâng kan dak si nkuăl Dak Glong ân gi\t, nau kan khlay bôk năp rnôk aơ lah ân geh kơp, joi ăp nu\ih geh tă tâm mâp, tâm dăch ma nu\ih khi\t ndrel [ư ăp nau kan rklaih ân tâm di. 2 ntu\k nkân njrăng srê geh ndâk, lam ăp rnăk tâm đội 2, thôn 6, xã Quảng Hoà đah rlau 500 nu\ih, ho\ geh nkhah, ăp thôn, [on tâm xã geh puh nkhi\t kman, ngăn lah ăp rnăk vâl geh nu\ih ntưp đah srê ji bạch hầu:

Ntu\k kan hên ho\ ndâk nau nchrăp ndrel đă CDC, Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kơl an dak si vắc xin gay ma chuh ntop tay, tâm lơ 2/7 ho\ chih ân ăp rnăk tâm xã Quảng Hoà, ăp rkum [on lan geh rnoi Mông gu\ rêh gay ma njrăng srê ji. Yor nau geh rêh jêng ndrel nau gi\t mi\n năn bah nu\ih [on lan ta aơ yor ri ma nau njrăng rdâng srê hôm geh nau mra ntoh ntưp, ko\ u\ch kônh wa gay ma njrăng srê, tâm rgop nsum ma n’gâng kan dak siu ndrel n’gâng kan ăp gưl năn saơ ăp nu\ih geh ntôn ntưp, ngêt dak si ndrel chuh dak si vắc xin to\ng gay ma njrăng bạch hầu”.

Êp ăp nau kan ndal, năn bah n’gâng kan dak si, n’gâng kan tâm n’gor ho\ pă phe đah rnoh bôk năp lah 5kg/nu\ih/pơh đah ăp rnăk geh tâm nkhah, ăp ntil ndơ sa êng ko\ geh leo tât 2 ntu\k geh nkhah njrăng srê gay ma pă ân ăp rnăk [on lan geh nau u\ch, đăp mpăn ân ăp rnăk rêh jêng nơih ueh tâm rnôk geh nkhah njrăng srê.

Wa Nguyễn Thị Thanh Hương, Gíam đốc N’gâng kan dak si n’gor Dak Nông ân gi\t, tât rnôk aơ, n’gâng kan Dak si Dak Nông ho\ [ư jêh nau kan ân ngêt dak si kháng sinh njrăng rdâng srê ko\ kơt lah nau kan chuh n’gang vắc xin ân nu\ih [on lan. Yơn lah, bạch hầu hôm dôl geh nau tât jêr rdâng, mô êng ta Dak Nông ma hôm geh tâm du đê| n’gor bah Tây Nguyên.

 N’gâng kan dak si n’gor Dak Nông mra lo\ ntru\nh ân tâm ban ăp ntrong kan gay ma njrăng, rdâng, mô ân geh srê ntoh luh hô tay:

N’gâng kan dak si Dak Nông ndâk ăp rmôt kơl nau kan ngăch ndal hăn tât nkuăl geh srê gay ma [ư nau kan kơp uănh, năl kloh, ndâk ăp rmôt kan gay ma njrăng rdâng, nkhah, nkre ân nu\ih [on lan tâm nkuăl ngêt dak si njrăng. N’gâng kan dak si ko\ hăn tât ăp ngih [on lan gay ma nkân uănh năn gay ma saơ năl ăp nu\ih ntưp mhe gay ma săm ân năn. Dăch tât n’gâng kan dak si ko\ ntru\nh luh tât ăp nkuăl êp nê gay ma lo\ uănh, saơ ân ơm nau ji lah geh ri ân geh nau kan njrăng rdâng ân năn gay ma n’huch oi nau ntưp rêng ko\ kơt lah nau ji jru lơn ân nu\ih geh ntưp ji”./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng