Pơk uănh mông nar djăt: 15/8/2020

VOV4.M’nông: Tâm 2 nar 13 n’hanh 14,  Đảng bộ nkuâl Di Linh, n’gor Lâm Đồng [ư Đại hội đại biểu tâl XV, năm kan 2020- 2025. Năm kan rlău aơ, Đảng bộ nkuâl Di Linh ho\ an t^ng [ư ăp kôp ăp rnoh tât nghị quyết n’hanh ho\ geh âk nău dơi khlay.

Dăp rgum jâng wa\ng sa r[o\ng di trong, rnoh âk công nghiệp, tăch rgâl n’hanh rho\ do\ng hao da dê t^ng năm; nău kan tuch tăm geh njuat hun hao tay le\ mpeh rnoh âk n’hanh ns^t geh; hu\ch bah tăm êng du ntil cà phê... Pah kan rdâk njêng [on lan mhe dơi t^ng [ư ăp kôp, geh nău tam. Le\ rngôch geh rgum tơm ndơ rdâk njêng  [on lan mhe geh rlău 6.800 rmen prăk; ho\ jêng âk nkual [on lan gu\ nt^t leo, âk trong leo [ư nt^t leo mpeh [on lan mhe. Tât a[aơ, lam nkuâl geh 15/18 xã di rnoh [on lan mhe./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng