Pơk uănh mông nar djăt: 13/11/2019

VOV4.M’nông – UBND n’gor Dak Nông le\ geh sam [u\t mpeh mbơh lor rlu p^ch rlâm kơh dak me Krông Nô. Săm nkoch kloh, yor khuch phu\t mrô 6 ta nkuăl Krông Nô le\ geh mih têh lam hvi, [ư p^ch rlâm kơh dak me đah jong nklăp 2-3km. Gay đăp mpăn mpeh nău rêh n’hanh drăp ndơ bah nu^h [on lan, UBND n’gor đă UBND nkuăl Krông Nô ndăn nt^m rđau ăp xă kơh dak me p^ch rlâm nkoch trêng gay nu^h [on lan mô hăn ăp nkual aơ tuch tăm tâm rnôk mih dak lip dôl geh, njrăng n’gang trôk nar mô ue\h kơh dak me p^ch rlâm tay, khuch tât nău rêh bah nu^h [on lan. Ăp xă, nkuăl têh mô an nu^h [on lan hăn kơh dak me pe\ lêh êp đah nkual dơh geh p^ch rlâm neh, dak rchoh, dak bu\k. UBND nkuăl Krông Nô nt^m rđau ăp jrô kan, gưl kan dơi kan tâm rgop đah UBND ăp xă geh kơh dak me, dak diăng, dak bât n’hanh trong hăn geh p^ch rlâm, ndăn ntăm ăp tôl mbơh njrăng gay nu^h [on lan g^t njrăng dêr rmanh.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng