Pơk uănh mông nar djăt: 15/6/2020

VOV4.M’nông –  Mpôl groi nđôi bah Ban Dân tộc HĐND n’gor Gia Lai geh nar pah kan đah UBND nkuăl Ia Pa mpeh nău groi nđôi “Nu nău ntop kơl geh ndơ kơl đăp mpăn nău rêh an rnăk ach o [on lan rnoi đêt nkual jêr jo\t ta nkuăl, lvang 2017-2019”. Tâm ăp năm bah năp, nkuăl Ia Pa le\ ntop kơl grăp ntil tơm tăm, phân poh, ndrôk ntil, bê ntil tât rnăk ach o lah nu^h rnoi mpôl đêt t^ng trong [ư uănh kơl lor, ăp rnăk jêr jo\t ngăn dơi pă lor. Bah tơm prăk ntop kơl t^ng bôk nău kan r[o\ng t^ng lam dak n’hu\ch ach o nâp nâl tâm bôk nău kan 135, bôk nău kan 102… lam nkuăl le\ pă rlău 600 mlâm ndrôk ntil, 63 mlâm bê nglang, khlay bơi 10 rmen prăk; pă hăng rbăn kg grăp mbô ntil, pâh poh n’hanh hăng rbăn ăp tơm ntil êng, khlay bơi 5 rmen prăk.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng