Pơk uănh mông nar djăt: 19/3/2019

   VOV4.M’nông: Rgum mpla tăch ndơ-Mpla nsơ nău way kan cà phê ngoay tâm âk nău [ư ntoh lư bah Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột rơh tal 7 năm 2019 mhe [ư pơh bah năp. Rgum mpa tăch ndơ le\ ntơm tâm di nău u\ch m^n joi, tâm rgâl nău blău [ư lo\ mir kơt ăp nău ntoh loh tâm rnôk nkra njêng lo\ mir bah kônh wa [on lan kơt mpo\ng kâp bah doanh nghiệp gay mpla nsơ ndơ, ndơ moh êng, mboăt nthoi pơk hvi ntu\k tăch.

            Aơ lah tâl 4 wa Chu Văn Mùi, ta thị trấn Ea Kar, nkuâl Ea Kar râng rlong saơ g^t ăp nău kan ta Hội chợ- pla n’hơ way n’gâng kan cà phê. Dôl tăm 4ha cà phê tăm rlu\ rơh dja păng ntro\ng kloh nău u\ch tât kan kloh lơn rnôk tât pla n’hơ, nê lah lor nchrăp hăn mâp, buăt nthoi đah ăp nu^h rnâng kan, ăp ntu\k tơm pă an ndơ do\ng, máy móc, ntru\p ndơ tuch tăm n’hanh kơt nti ăp nău dơi geh khoa học kỹ thuật mhe gay kơt do\ng  tâm rêng kan bah he. Mô dơn kơt nê|, ma hội chợ, păng n’hanh ăp nu^h g^t lơn mpeh săk ue\h n’hanh âk ntil săk cà phê ta nkual neh cao nguyên bazzan du\t têh Việt Nam, gay geh trong r[o\ng tuch tăm tăch rgâl tâm di:

            “Năm aơ he nsrôih gay joi luh ăp ntil cà phể kah khlay. Yor uănh t^ng nkual neh, nt^t kơt ta Dak Lak yơn cà phê ta Krông Năng êng, cà phê Ea Tó êng, Krông Pak êng đo\ng. Dơn tâm [ah 10 tât 15 cây số dơm, rnoh săk kah ue\h cà phê le\ êng hôm”.

            Rđ^l đah ăp nu^h [on lan kan lo\ mir, ăp doanh nghiệp tâm n’gâng kan  lơn ma mpo\ng âk tâm Hội chợ lah êng n’hanh lễ hội cà phê lah nsum. Wa Cao Tiến Quốc, nu^h ntơh măt Tổng công ty cà phê Việt Nam an g^t, ndơ geh [ư bah tổng công ty le\ tăch tât 60 dak n’hanh nkual neh, yơn công ty nha hôm uănh hội chợ n’hanh lễ hội cà phê lah rnôk gay nkoch n’hơ an năch n’hanh băl mpôl dak bah dih g^t âk lơn mpeh săk kah Cà phê Việt Nam, mâp ăp nu^h tâm boh tăch rgâl gay r[o\ng trong hăn tăch rgâl mhe. Yor kơt nê|, tâm 7 tơ\ lễ hội, công ty way ndjôt tât ăp ndrơng ndơ khlay du\t nkah ue\h, đah ăp ndơ geh [ư tơm bah he:

            “Ta hội chợ cà phê tâl 7, Tổng công ty cà phê Việt Nam ndjôt tât 2 ntil ndơ geh [ư lah cà phê Đăk Hà n’hanh cà phê Biển Hồ Xanh. Đah nău u\ch ndjôt tât năch ntil cà phê tơm so\k bah ăp nkual, bah ăp ntu\k [ư nkret njêng mpeh tổng công ty gay [ư luh ăp ntil cà phê săk tơm. Lôch nê năch mbra g^t âk lơn mpeh tổng công ty mô dơn lah du nhih pah kan way tăch n’gluh cà phê ma hôm lah du nhih pah kan hôm nkret njêng jru lơn đo\ng pă an cà phê wâr k^n n’hanh cà phê mpli lêk”.

            Ndrel đah ăp ndrơng ndơ way an n’gâng kan cà phê, Hội chợ pla n’hơ tâm rnôk Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột tâl 7 hôm săk ntơr ue\h êng yor du rêng ndrơng ndơ bah mpôl ntơm njêng nău kan đo\ng. Macca Dak Lak, cà phê Macca, cà phê dak si…n’hanh âk ndơ geh [ư du\t mhe le\ dơi ăp Startup bah Dak Lak nkoch n’hơ. Nô Nguyễn Bá Đạo, du hê Startup ta nkuâl Krông Năng an lah, aơ lah n’gor nta trong khlay, jêng ăp Startup le\ geh nău nchrăp na nê|, ntoh măt ăp ndơ geh [ư du\t di nuih n’hâm bah he:

            “Nău dja lah du\t geh nkô| khlay yor le\ rngôch ăp ntil ndơ I du\t ue\h bah Tây Nguyên dơi rgum ta aơ da dê. Aơ lah rnôk gay ăp Startup nkoch n’hơ rup gui, ndơ geh [ư bah he tât le\ rngôch ăp năch hăn uănh tât râng lễ hội”.

            T^ng UBND n’gor Dak Lak, hun hao wa\ng sa tâm rơh lăp rgum bah meng pơk luh âk trong hăn mhe tâm ban kơt ndơ\ luh ăp ntul rlong mhe an n’gâng kan cà phê, ân lor geh trong nchrăp bah doanh nghiệp, nu^h [obn lan tâm nău n’hao nsing nơm, săk ntơ lư, săk kah đah ndơ tăch cà phê. Ta hội chợ rơh dja, n’gor Dak Lak n’hanh ăp nkuâl le\ lor nchrăp lơn đo\ng tâm pah kan ntru\t ntrôl ngăch tăch rgâl, pơk hvi ntu\k tăch n’gluh, nt^m nti nu^h tăm cà phê kỹ thuật mât chăm gay n’hao nău săk geh, kah ue\h, ntru\t ntrôl n’gâng kan cà phê hun hao du trong nâp dăng, n’hao Buôn Ma Thuột jêng “Ntu\k tât bah cà phê lam ntu\r neh”.

            Mpeh bah nu^h [on lan, ăp nu^h tât đah hội chợ- lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột đah nău u\ch êng êng. Geh nu^h tât gay ma joi trong tâm boh, [ư njêng tăch rgâl, nkoch n’hơ ndơ geh [ư. Geh nu^h u\ch gay ma dơi mâp saơ na nê| hoa hậu H’Hen Niê, nu^h kon bah tơm me cà phê. Geh nu^h lah gay ntrăm săk he tâm khuh n’gôr lễ hội dơm. N’hanh hội chợ le\ to\ng đah nău u\ch geh bah lơn âk nu^h [on lan, tâm rnoh rlău 200.000 tơ\ năch tâm 5 nar [ư hội chợ. 800 ndrơng ndơ bah 230 doanh nghiệp, đah ăp ntil ndơ tăch âk mpưm, ndrel đah nău nchrăp ăp to\ng bah nu^h tơm dâk leo [ư n’hanh ăp doanh nghiệp le\ kơl băl mpôl tâm dak n’hanh dak bah dih saơ dơi ăp ntil ndơ I du\t rsang rnglăy bah bri neh têh hvi./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng