Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2020

VOV4.M’nông: Hàn Quốc n’hanh Iran ho\ tâm ban u\ch tâm boh pơk hvi tăch rgâl kơl nu^h gay mât ue\h tâm boh bar ding tâm rnôk Iran dôl geh tât khuch nău ntru\nh rmal bah Mỹ. Bar ding ho\ geh nău tâm ton tâm ăp rơh tâm nchră pơk so\ng dăng gưl têh tâm bôk pơh dja. Iran u\ch rvăt ăp dak si n’hanh ndơ do\ng kan dak si bah Hàn Quốc rnoh khlay hang rkeh đôlar. Hàn Quốc u\ch pơk hvi tâm boh tăch n’gluh ndơ kơl nu^h tât Iran, le\ ma ndơ do\ng uănh năl covid-19 tâm ban kơt ăp ntil dak si do\ng khlay êng [a [a\ kơt vaccine kop siăk gay nkra nkô| nău drăp ndơ bah Iran rnoh khlay tât 7 rmen đôlar- geh nhu\p kân ta bar tài khoản ngân hàng bah Hàn Quốc ntơm bah năm e tă bah ăp nău ntru\nh rmal bah Mỹ đah Tehran. Khay 4 mhe aơ, Mỹ ho\ an do\ng du si [u\t mha êng an Hàn Quốc gay tâm tăch rgâl tay ndơ an kơl nu^h đah Iran./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng