Pơk uănh mông nar djăt: 9/3/2019

VOV4.Mnông: Ăp nar kơt ne\ da dê, tât ta kêng măng, wa Ngô Thị Kim Liên, ta thôn Hàng Làng, xã  Gung Ré, nkuăl Di Linh, n’gor Lâm Đồng le\ rdeng âk ntil ndơ đâng dak kơt lah thung nhựa, hăn ngai âk km gay ma dăn dak s^t do\ng. wa Liên an g^t, khay wai aơ du\t kro phang, ntu dak bâh rnăk vâl le\ dak bâh rlău 2 khay ba năp, ăp ntu dak khoan bâh jay kiau meng le\ soăt đo\ng, jêng gay ma geh dak do\ng ăp nar, ăp rnăk hăn dăn dak da dê. Nu^h hăn dăn dak do\ng âk kơt lah hăn chợ [ư an nău mô to\ng dak do\ng ăp nar lơ ma âk.

“Hăn rdeng dak do\ng du\t r’gănh ngăn ma geh rnôk mô geh dak ma rdeng đo\ng, dăn bu r^ geh mơ rdeng lah mô geh s^t dơm đo\ng. nu^h [on lan tâm aơ mô geh dak, ăp nu^h hăn dăng hăn rvăt da dê. Jay gâp yor a[aơ mô geh dak jêng lah hăn dăn dak du\t ngai ta ntung 2 r^ ngăn, kâp ta măng bu s^t kan he tât dăn geh 2 tơ\ lah 6 thùng, do\ng mpêt nkrem r^ mơ geh dak do\ng. hôm lah pih kho ao r^ du pơh du tơ\ dơm”.

T^ng nău mbơh bâh wa K’Keo, Bí thư chi bộ thôn Hàng Làng, bar pe năm ba năp, gay ma kơl dak do\ng an nu^h [on lan ta aơ, ngih dak le\ ntuh kơl 2 ntu dak ku^h rgum nsum n’hanh 2 ntu khoan đah ntu\k d^ng dak  nthoi let ăp rnăk…yơn lah, rnoh dak tu soăt ngăch, ăp nău kan dak do\ng aơ le\ soăt mô hôm geh do\ng da dê. Nu^h [on lan n’hanh n’gâng kan ta ntu\k le\ joi ăp trong gay ma ndâk nsơm, yơn mô ns^t tay nău geh ueh đo\ng.

“Bâh bar pe năm ba năp r^ mpôl hên le\ dăn đah n’gor, nkuăl ntuh kơl, kơl nkra mhe yơn tât khay wai lah mô dơi do\ng. lah kơt aơ r^ mô hôm nkra mhe tay, mô dơi geh do\ng r^ bôl ma geh nkra hoach prăk ngih dak dơm. A[aơ [on lan do\ng dak ntu rnăk vâl nơm dơm, yơn kanu\ng geh do\ng  ta khay mih hôm khay wai r^ ntu dak mô geh dak. Du\t âk [on lan hăn ndeh, njôt thung dăn dak du\t ngai, a[aơ tâm rdâng đah âk nău jêr jo\t kơt ne\”.

 

Wa Lê Văn Thanh, groi kruanh UBND xã Gung Ré, nkuăl Di Linh an g^t, kro phang ăp năm lơ ma hô. Ăp khay wai dăch aơ, nu^h [on lan tâm xã do\ng ăp rnoh dak mô kloh ueh, ngăn lah [on lan rnoi đê| ta thôn Hàng Làng.

“{on lan  a[aơ du\t âk lah do\ng dak ntuh ku^h êng, tât khay wai lah soăt le\ rngôch mô geh dak do\ng, rlău ma dak tu mô to\ng do\ng, nău ueh dak mô đăp mpăn đo\ng. yor ne\, ta ntu\k tât khay wai way m^n rvê n’hanh nđach yô| [on lan mpeh nău dak do\ng mô to\ng. a[aơ nău aơ ta Hàng làng lah du\t jêr, t^ng nău nchrăp r^ tât tay nkuăl mbra geh pă prăk gay ma ntuh kơl mpeh nău dak kloh do\ng an [on lan”.

Rlău ma xã Gung Ré, nău mô to\ng dak do\ng ta khay wau le\ geh ta xã êng bâh nkuăl Di Linh kơt lah: Gia Hiệp, Đinh Lạc, Tân Nghĩa, Tân Lâm, Tân Thượng, Tân Châu, Đinh Trang Thượng, Bảo Thuận, Sơn Điền, Gia Bắc…  T^ng nău nchroh, nău kro phang năm aơ ta Tây Nguyên mbra hôm nha jo\, nău mô to\ng dak do\ng ta gôl yôk Di Linh mbra lơ ma jêr. Nu^h [on lan n’hanh n’gâng kan ta ntu\k ê ho\ g^t mhâm [ư tâm let năp tay. Yor t^ng nău mbơh bâh UBND nkuăl Di Linh, nău ndơ\ dak máy bâh nkual nklang tât ăp xã nkual njônh ngai kanu\ng geh [ư tâm rnôk jo\ jong dơm.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng