Pơk uănh mông nar djăt: 23/9/2020

VOV4.Mnông- Đại hội đại biểu Đảng bộ n’gor Kon Tum tal 16, năm kan 2020-2025 geh [ư bâh nar 22 tât 25/9/2020. Aơ lah n’gor bôk năp ta nkual Tây Nguyên [ư Đại hội. Kêng măng nar 22/9 le\ geh [ư rơh r[u\n nchră lor ta ntu\k way [ư r[u\n nchră Ngọc Linh.

Tâm rnoh 246 đại biểu tât râng le\ geh 47 đại biểu ơm geh săch n’hanh 299 đại biểu geh săch bâh Đại hội 14 bâh Đảng bộ mât kan n’gor uỷ. nău mbơh tơih chính trị ndơ\ an Đại hội geh bôk nău: “N’hao nău kan rdâk njêng Đảng n’hanh ntrongkan chính trị kloh ueh, nâp nâl, geh nău kan nđơr, m^n kan ueh, n’hao soan dăng tâm rnglăp ăp mpôl rnoi, mât nâp rnă njrăng ngih dak, rnă njrăng đăp mpăn, rgum, so\k do\ng săk rnglăy ăp rnoh nău kan, ndơ\ Kon Tum hun hao ngăch n’hanh nâp nâl”.

  Đại hội mbra geh săch 50/51 Uỷ viên BCH Đảng bộ n’gor năm kan mhe, săch 15 Uỷ viên Ban thường vụ n’gor uỷ; săch 11 Uỷ viên Uỷ ban ua\nh nđôi n’gor Uỷ n’hanh săch 15 đại biểu tât râng Đại hội đại biểu lam dak tal 13 bâh Đảng.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương