Pơk uănh mông nar djăt: 19/3/2019

VOV4.M’nông: Măng nơh (18/3), ta Nkual pâl nđaih bri dak Măng Đen, nkuâl Kon Plông, n’gor Kon Tum [ư Ntơm pơk Pơh Văn hoá- Pâl nđaih tâl VI năm 2019. Pơh Văn hoá- Pâl nđaih nkuâl Kon Plông geh âk nău kan tât le\ nar 20/3.

Ntu\k rgum tơm tâm rêng ăp nar [ư lah liên hoan [ư ndơ uh goh rnoi mpôl đê|; bôk nău kan njroh mprơ “N’gloh nteh Măng Đen”; tâm nđu\r ch^ng gong ăp rnoi nu^h Sedang n’hanh H’rê; [ư nău way “Ngêt dak nkah g^t tu tơm”; nkoch n’hơ ăp trong pâl nđaih mhe ndjôt têl jot têh hvi nkual neh ntu\k geh pe leng pơh n’glău…/.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng