Pơk uănh mông nar djăt: 9/7/2020

VOV4.Mnông- Ôi nar naơ 8/7, ta n’gor Bình Phước le\ ntơm pơk rơh r[u\n nchră tal 12, HĐND khoá 9, kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tât râng n’hanh ntoh ngơi ta rơh ntơm pơk.

A[aơ, Bình Phước lah n’gor geh 41 mpôl rnoi gu\ rêh. Gay ma ơm ndơ\ ăp nău ntru\nh kan khlăy hăn lăp tâm nău rêh, kruanh Quốc hội đă, Uỷ ban nhân dân n’gor m^n ua\nh, ơm rdâk njêng nău nchrăp, pă dăp tơm prăk ta ntu\k an tâm di, ndrel đah tơm prăk trung ương n’hanh rgum le\ tay ăp nău nchrăp kan nu^h kan ndơ\ mbơh an Hội đồng nhân dân bâh t^ng nău dơi n’hanh [ư ueh nău nchrăp pah kan, nghị quyết bâh Quốc hội gay ma hun hao wa\ng sa- rêh jêng ta nkual [on lan rnoi đê| n’hanh gôl yôk lvang năm 2021-2030 tâm let năp tay. Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đă, n’gor an geh mât ua\nh n’hanh [ư t^ng răng dăng nău ntru\nh mbrô 45 bâh n’gâng kan chính trị mpeh nău leo kan geh nău dơi ta rơh săch đại biểu Quốc hội n’hanh đại biểu Hội đồng nhân dân ăp gâl kan năm 2021-2026.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng