Pơk uănh mông nar djăt: 24/12/2020

VOV4.Mnông- A[aơ, âk nu^h kan tuch tăm ta nkuăl Lạc Dương, n’gor Lâm Đồng dôl mâp nău jêr jo\t yor nău kan tăm Atiso mô ns^t tay săk rnglăy [ư an nu^h tăm mâp âk nău jêr.

Yan tăm Atiso năm aơ, rnăk vâl yuh Nguyễn Thị Phương ta xã Lát, nkuăl Lạc Dương le\ rôk jăng rlău 3 sào gay ma rgâl tăm ăp ntil tơm êng. Yuh Phương an g^t, năm 2018 rnăk vâl tât râng nău kan tâm rgop [ư Atiso đah công ty Ladopha. Tâm rnôk bôk năp nău kan ns^t tay âk nău geh, kơl an nu^h tăm geh nău geh đăp mpăn. Yơn bâh bôk năm 2020 tât a[aơ, tơm Atiso way geh bu tuh, rnoh geh săk mô âk, ndơ geh [ư doanh nghiệp mô u\ch rvăt [ư an rnăk vâl mô geh rnoh geh.

 “Klâp lah lôch yan aơ mô êng gâp, ăp rnăk êng mô nănh tăm tay yor mô geh dơi. Nar kan [ư âk yơn mô geh săk rnglăy”.

Tâm ban kơt ne\ đo\ng nô K’Rang, ta xã Đạ Sar, nkuăl Lạc Dương an g^t, rơh bôk năp, râng geh du sào Atiso ns^t tay an nu^h tăm bar pe jât rkeh prăk ăp năm. Yơn lôch ne\ mpeh công ty Ladopha ndơ\ mbơh âk nkô\ nău kơt lah: mô hôm kan gay ma nkra ngih máy mô lah ntil ndơ geh rnoh rmeh dak si tu ndru\ng âk, jêng nu^h tăm mô dơi tăch Atiso.

“Năm ba năp tăch kao Atiso hôm geh khlăy 250 rbăn prăk 1kg, năm aơ gâp ih kro an ta jay mô geh nu^h rvăt. Hôm n’ha r^ âk [on lan nklơi bâh bôk năm tât a[aơ mô geh nu^h rvăt. Công ty r^ ton pơh aơ so\k, lôch ne\ ton pơh ba kơi so\k mô saơ geh nu^h tât so\k đo\ng. tât mhe nơh tăch ta bah dih geh 15 rbăn prăk 1 kg nkong hôm n’ha r^ jăng dơm”.

T^ng nău kơp bâh n’gâng kan tuch tăm mât rong nkuăl Lạc Dương bâh năm 2018 tât a[aơ, lam nkuăl geh bơi tât 100 rnă [on lan kan lo\ mir tât râng ta nău kan tâm rgop mât tăm Atiso đah công ty Ladopha. Yơn lah tât a[aơ, le\ rngôch ăp ntil ndơ Atiso bâh nu^h tăm mô dơi geh tăch, âk rnăk vâl rgâl jêng tăm ntiltơm êng. Wa Hoàng Xuân Hải, kruanh ntu\k kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan nkuăl Lạc Dương kơp dơn rnoh tâm rgop tăm Atiso đah [on lan n’hanh công ty Ladopha mô ns^t tay săk rnglăy kơt nău nơm u\ch. Tâm let năp tay, rlău ma nău kơl an mpeh kĩ thuật, nkuăl mbra kuăl jă tay ăp công ty, doanh nghiệp geh nău g^t blău n’hanh knơm mpeh ta ntu\k tât râng tâm rgop tăm Atiso.

“Mpôl hên le\ păh kan so\ng dăng đah ăp rnăk [on lan n’hanh công ty Ladopha gay ma dơn ngoăy ntrong kan tâm ban kơt nău pah kan nsum n’hanh ăp ntil dak si mât tơm tăm geh an do\ng. yơn lah gay ma der nău nu^h [on lan geh nău kâp tâm nău tâm rgop kan ndrel mô lah geh nău khuch bâh ăp nău tât bâh bah dih. Nkuăl le\ geh an âk tay ăp doanh nghiệp tât râng pah kan ndrel, nkret [ư Atiso kơt lah công ty Vĩnh Tiến, công ty Ngọc Duy gay ma geh âk nu^h, âk doanh nghiệp rvăt ta ntu\k nkuăl der geh nău kan êng, der geh nău nu^h [on lan kâp knơm tâm nău tăch rvăt.

Tuấn Anh nchih           Thị Đoắt răk rblang.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương