Pơk uănh mông nar djăt: 1/2/2019

VOV4.Mnông - Lah du xã mhe njêng, mpeh săk du\t jêr jo\t, geh lơn âk lah nu^h [on lan rnoi mpôl đê| gu\ rêh, yơn nơm geh mât dơi soan dăng bah nău tâm rnglăp rnoi nu^h, ntrôl dăng ăp trong leo kơi ntop n’hao tuch tăm, jut jăng ji ngot hu\ch ach o, wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h bah xã Đạ Quyn, nkuâl Đức Trọng, n’gor Lâm Đồng le\ mô rlu rgâl mhe, nsan hao t^ng nar. Kêng du\t năm 2018 mhe aơ, Đạ Quyn dơi kơp dơn ngăn lah xã di rnoh [on lan. Yor kơt nê|, Tết năm aơ, [on lan rnoi mpôl đê| ta aơ le\ wơt rhơn du nar tết hơm răm n’hanh ăp to\ng tâm nău rhơn nđơr mhe.

Năm aơ lah tết bôk năp ma rnăk wa Y Păm Ayun, ta thôn Chơ Rung, xă Đa Quyn, nkuăl Đức trọng (Lâm Đồng) [ư răm năm mhe to\ng ăp, hơm răm n’hanh n’gur m’ak lơn. Mô n’gur răm, rgâl mhe rnôk yan biăt ueh nđir pă an ntu\k tăch ndơ tết a[aơ rnăk wâl le\ lap têh, nku\p prăk do\ng srih tăm ns^t săk rnglăy 100 rkeh prăk. Ndơ geh aơ tât bah nău wa Y Păm Ayun janh rgâl 3 sào cà phê ranh an tăm biăp bum, play ăp ntil tâm jay bil-jay jal t^ng trong tuch tăm công nghệ mhe n’hanh ntu\k so\k bah hun hao mât rong ndrôk. Wa\ng sa hun hao jêng Tết le\ dơi rnăk wâl [ư ueh n’hanh răm m’ak lơn.

Nău rêh bah rnăk wa bah năp đaơ du\t jêr jo\t, ta\ bah bôk nău kan ndâk njêng thôn [on mhe ri ăp nău ntru\nh bah xă tât đah kônh wa, bah ne\ rnăk janh rgâl [ư biăp, wa\ng sa geh săk rnglăy, nău rêh a[aơ mbơm oi du\t âk hôm. Saơ geh săk rnglăy ri gâp rgo\ jă tay kônh wa tâm thôn [ư t^ng. Knơm dơi rgâl trong tuch tăm rluk mâl, rgâl [ư t^ng trong mhe jêng nău rêh wa\ng sa le\ rgâl, hun hao lơn.

T^ng yuh Ka Să K’uy, ta thôn Chơ Ré, xă Đa Quyn, nău rêh bah nu\ih [on lan ntu\k aơ ntơm hun hao na nê| bah năm 2011, rnôk ma ntrong leo ndrel ty ndâk njêng thôn [on mhe na nê| dơi rgo\ jă. Knơm rgâl trong m^n, trong [ư t^ng trong rgâl hao, kônh wa le\ nsrôih rgâl mhe, kônh wa le\ rgâl ntil tơm tăm, nti nsơm trong tuch tăm m^n ntop n’hao nkra jêng n’hanh hao rklaih ach o, rgâl nău rêh. Êng rnăk wa Ka Să K’uy, lah rnăk nkhah [on lan t^ng bôk nău kan [ư mir ntu\k gu\ mhe đăp mpăn, yơn a[aơ nău rêh le\ đăp mpăn n’hanh nsrôih hao đah kônh wa [on lan:

Rnôk mhe lăp ta aơ nău rêh wa\ng sa mâp âk jêr jo\t, yơn knơm Đảng n’hanh ngih dak ntop kơl prăk, ntil, ntuh kơl nkra njêng n’hanh mât ro\ng jêng nău rêh wa\ng sa rnăk wâl a[aơ le\ đăp mpăn n’hanh mô rlu hao. Lơn lah, bah rnôk geh ntrong leo ndâk njêng thôn [on mhe, kônh wa le\ r[o\ng t^ng râng rgop prăk kơt nar pah kan gay râng ndâk njêng thôn [on mhe. Na nê| lah ăp ndơ [ư trong thôn [on đah bê tong, ăp ntung trong êng kơt điện, trong hăn, ngih săm [u\t, ngih dak si dơi ndâk [ư kloh ueh, rgop ndơ\ wa\ng sa rêh jêng hun hao đo\ng.

Đa Quyn lah xă nkual jru ngai bah nkuăl Đức Trọng dơi ndâk njêng năm 2009. Lam xă geh rlău 1000 rnăk đah bơi 4.300 nu\ih, tâm ne\ nu\ih rnoi mpôl đêt geh 83%. Bah du xă geh ntu\k đêt, wa\ng sa-rêh jêng jêr jo\t, yơn tât du\t năm 2018, Đa Quyn dơi kơp dơn lah xă tâm di thôn [on mhe lah xă n’gleh du\t bah nkuăl Đức Trọng mpeh tât lor thôn [on mhe. Lah năm 2009, nău geh bah ring bôk nu\ih bah nkuăl Đức Trọng knu\ng geh 7 rkeh/năm, tât a[aơ le\ hao 35,8 rkeh prăk; trong gung le\ dơi geh bê tông le\ rngôch, ntung trong tâm lo\ mir le\ dơi nâp danưg 70%; rnăk ach o bah 48% tâm năm 2011, knu\ng hôm 6%.

Wa Ya Thương, Kruanh UBND xă Đa Quyn an lah, gay dơi geh xă thôn [on mhe lah le\ nău nsrôih bah lam xă, tâm ne\ geh nău nkoch trêng, rgo\ jă gay nu\ih [on lan wât n’hanh ndrel ty [ư way dơi uănh khlay bôk năp:

Rmôt kan nkoch trêng, rgo\ jă [on lan gay an [on lan khân pơng wât mpeh thôn [on mhe moh nău. Bah ne\, kônh wa dơi wât, kônh wa mơ u\ch n’hanh [ư du\t ueh. U|ch rgop êng, rgop prăk jêh ne\ [ư êng kơt trong điện mpoh ang ta trong [on, nglăp trong điện ang njok trong hăn, knơm ne\ lam xă a[aơ geh trong điện mpoh ang hăn ăp trong. Lơn lah, kônh wa mô kâp knơm ngih dak ăp tơ\ khuch djơh, kônh wa nkra êng, rgop êng prăk n’hah [ư êng da dê. An lah gâp du\t rhơn yor kônh wa le\ dơi wât.

T^ng wa Hồ Đăng Thành, Bí thư Đảng uỷ xă Đa Quyn, yor xă mhe tât lor ndâk njêng thôn [on mhe jêng hôm e âl jêr jo\t ta bah năp. Gay mât ueh ăp săk rnglay dơi geh, ntrôl wa\ng sa-rêh jêng bah Đa Quyn hun hao di trong n’hanh nâp nâl, Đảng bộ, n’gâng kan n’hanh nu\ih [on lan Đa Quyn an nsrôih n’hanh ndrel ty [ư t^ng le\ rngôch ăp trong mkra:

Đa Quyn lah xă geh âk nu\ih rnoi mpôl đêt jêng mpôl hên uănh m^n tay n’hao wât bah nu\ih [on lan mpeh ndâk njêng thôn [on mhe gay rgum le\ n’hâm soan. Hun hao tay ntung trong ngih wâl ta thôn [on gay ntrôl hun hao nkra njêng. Lơn lah, mpôl hên geh ndơ ơm, nău dơh ne\ lah neh ntu hôm e âk, tâm di an tăm biăp-nkao jêng mpôl hên mbra rgum n’hao rnoh neh. Bah meng ne\, pơk hvi nău tâm rgop nkra njêng đah ăp doanh nghiệp gay tăch ăp ndơ du trong nâp nâl.

Đah ăp săk rnglăy le\ dơi geh ndrel đah nău ndrel n’hâm soan tâm ntrong leo ndâk njêng thôn [on mhe, nău rêh bah nu\ih [on lan ta Đa Quyn mbra rgâl mhe âk lơn kơp bah năm mhe aơ, rgop [ư lôch ueh nsum bah nkuăl thôn [on mhe Đức Trọng bah Lâm Đồng.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng