Pơk uănh mông nar djăt: 23/9/2020

          VOV4.M’nông Ndrel đah trong kan njrăng n’gang srê Covid-19, nău kan dak si n’gor Lâm Đồng dôl rdâng đah du đêt nuh srê êng kơt ndâr pưm ko, jâng ty-mbung n’hanh duh rtoh trong mham. Dôl njrăng, ăp ntu\k srê lo\ ntoh nkual jru ngai, nu^h ntưp ji du\t âk lah kon se, jêng trong kan njrăng an an uănh lơn.

 

Ntơm bah bôk năm nti mhe, 11 kon se ta ngih sam [u\t Mầm non Phù Mỹ (nkuăl têh Cát Tiên, nkuăl Cát Tiên, n’gor Lâm Đồng), le\ an rlu nti lăp ngih dak si săm yor saơ geh ji jâng ty-mbung. Nău kan dak Lâm Đồng dôl nsrôih mbơh [ư ăp trong njrăng n’gang mô an ji ntoh jêng srê.

Na nê|, nar 14/9, ta ngih sam [u\t Mầm non Phù Mỹ (nkuăl têh Cát Tiên, nkuăl Cát Tiên), geh 11 kon se bah 18 tât 24 khay deh geh ji jâng ty mbung an rlu nti lăp ngih dak si săm. Dơn nău mbơh, nău kan dak si n’gor Lâm đồng le\ ntơm but uănh le\ rngôch 264 oh dôl nti ta ngih sam [u\t Mầm non Phù Mỹ n’hanh tât jay ăp oh groi nđôi [ư t^ng ăp trong njrăng n’gang ji gay dêr ntưp rêng.

Tâm pơh bah năp đo\ng, ta Ngih sam [u\t Mầm non Anh Đào (Phường 4, Nkual [on têh Đà Lạt) le\ geh âk mon rlu nti yor ji jâng ty mbung. Wa Nguyễn Đức Thuận-Kruanh N’gâng kan dak si Lâm Đồng an g^t, geh ntoh tay, ntưp rêng lah du\t âk, n’ăp ngih pah kan dơi kan n’hanh nu^h [on lan mô thơ tha đah nău ji aơ.

But uănh ji jâng ty mbung an kon se ta Đà Lạt

 

“Nău kan dak si le\ [a [ơ đă an nu^h [on lan bôk năp, an răk rao kaman ntu\k ntô gu\ rêh ăp pơh, ăp nar. Tal 2, rao ty kloh an ăp mon lor rnôk sa n’hanh jêh hăn ăch chrach. Tal 3, rnôk geh ăp nu^h kon se geh jâng ty mbung, nu^h rnăk wâl an n’hu\ch ach kon se tâm mâp gay dêr ntưp rêng”.

Kơp bah bôk năm tât a[aơ, n’gor Lâm Đồng le\ kơp dơn rlău 170 nu^h ntưp ji jâng ty mbung. Ăp nu^h ji rgum âk ta ăp nkuăl Đạ Huoai, Cát Tiên, Bảo Lâm, Đức Trọng, nkual [on têh Bảo Lộc n’hanh nkual [on têh Đà Lạt. ndrel đah nău puh dak si nkh^t kaman ăp nkaul geh srê, nău kan dak si Lâm Đồng dôl ntrôl dăng trong kan nkoch trêng n’hao nău wât an nu^h [on lan njrăng n’gang ji jâng ty mbung, lơn lah tiăr nti nău wât an ăp nai n’hanh nu^h mât rong ta ăp ngih sam [u\t mầm non.

A[aơ dôl hô tâm yan mih, duh rtoh trong mham dôl hao tay ta n’gor Lâm Đồng. T^ng nău kan dak si n’gor, tât a[aơ lam n’gor le\ kơp dơn rlău 330 nu^h ntưp ji duh rtoh trong mham. Srê ntoh ta ăp ntu\k tâm n’gor, rgum âk ta ăp nkuăl Bảo Lâm, Đức Trọng n’hanh Đạ Tẻh. Gay dêr srê ntoh jêng srê, nău kan dak si Lâm Đồng le\ tâm rgop rjăp đah ăp ntu\k mbơh [ư ăp trong njrăng n’gang duh rtoh trong mham; nkre ntrôl dăng trong kan nkoch trêng rgo\ jă nu^h [on lan nkh^t tu ndru\ng dak n’hanh njrăng n’gang măch kăp, saơ ơm ăp nu^h ji. Wa Nguyễn Văn Luyến, Groi kruanh ntu\k uănh nđôi kop ji n’gor Lâm Đồng an g^t:

“Mpôl hên hôm e [ư trong kan uănh nđôi, groi uănh tu ndru\ng dak, groi nđôi măch, vác tơ ntưp ji. Ăp ntu\k geh vác tơ âk mpôl hên mbơh [ư puh dak si măch, nt^m kônh wa nkh^t tu ndru\ng dak, mô an nău dak nkân wa\r jay n’hanh lơn lah ăp ndơ n’gâr dak uănh nđôi na nê|. Nkre đă ăp rnăk ký ton, jao cán bộ dak si uănh nđôi t^ng rmôt rnăk gay [a [ơ uănh nđôi. Mpeh trong kan njrăng n’gang duh rtoh trong mham tât a[aơ le\ ntơm tâm uănh nđôi bah n’gor”.

Chuh njrăng n’gang ji ndâr pưm ko ta tiểu khu ta Liêng S’Rol-Đam Rông

 

Mhe aơ, nău kan dak si Lâm Đồng saơ tay nu^h tal 2 ntưp ji ndâr ko. Ne\ lah du hê kon ho\k jrô 12 Ngih sam [u\t THPT Đạ Tông, nkuăl Đam Rông. Jêh rnôk lăp ngih dak si ta nkual nkhah êng khoa Nội tổng hợp-Nhi-Truyền nhiễm bah Ngih dak si nkuăl đam Rông gay săm, nu^h ji dơi so\k mham uănh năl ta Viện Pasteur TP. Hồ CHí Minh; jêh uănh năl ntưp đah ndâr pưm ko. A[aơ nu^h ji le\ dơi nău kan dak si Lâm Đồng ndơ\ tât Ngih dak si Nhiệt Đới nkual [on têh Hồ Chí Minh gay săm n’hanh uănh nđôi.

Wa Nguyễn Quốc Minh, Kruanh Ntu\k uănh nđôi kop ji Lâm Đồng an g^t, jêh rnôk saơ nu^h ji ndâr pưm ko mhe ta xă Đạ M’Rông, nău kan dak si le\ ntơm uănh nđôi srê yơn tât a[aơ mô ho\ năl ntu\k ntưp. Ta ntu\k saơ nu^h ji, nău kan dak si le\ [ư but uănh tâm [on lan an 320 nu^h. Gay njrăng n’gang srê, Ntu\k Groi nđôi kop ji Lâm Đồng tâm rgop đah nău kan dơi klan Đam Rông uănh nđôi tay năl ăp nu^h mâp đah nu^h ji. Ndrel đah ne\ nău kan dak si n’hao chuh an ăp nu^h tâm năm deh t^ng nău ntru\nh bah bôk nău kan, nkoch trêng rgo\ jă nu^h [on lan ăp trong njra\ng n’gang ji ndâr pưm ko.


Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương