Pơk uănh mông nar djăt: 18/6/2015


VOV4.Mnông:Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nar 16/6 đă ăp dak an geh nsrôih tât râng ta nău kan ua\nh năl le\ rngôch nău [ư t^ng Nghị quyết 1540 mpeh nău do\ng phao blêu hạt nhân.

Đại sứ Tây Ban Nha ta LHQ wa Romfin Oyarzun Marchesi- dak a[aơ lah rkuanh tâm pleh bâh Hội đồng bảo an LHQ, le\ đă ăp nău ua\nh năl mpeh nău [ư t^ng Nghị quyết an geh [ư na nê|, gay ma rgâl nău [ư t^ng Nghị quyết aơ tâm rnôk let năp atay.

Nghị quyết 1540 geh ntru\nh ta nar 28/4/2004, tâm rnôk mbra geh mbơh nău do\ng phao blêu âk le\ jêng du nău ta lam ntur neh. Nghị quyết kuăl đă le\ rngôch ăp dak mô kơl an ăp ntu\k kan bah dih chính phủ dôl nsrôih hun hao, ndơ\\ mbơh mô lah do\ng phao blêu hạt nhân, dak si hoá học n’hanh ndơ sinh học.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng