Pơk uănh mông nar djăt: 6/4/2019

VOV4.Mnông:Rhơn rnê đah nău tanh way ơm, nu^h Rđe ta [on Kmrơng Prong A, xã Ea Tu, nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, Daklak hôm nha mât nău tanh cheh. Yơn lah, yor nău u\ch do\ng tâm rnăk vâl mô hôm âk, âk rơh mom kanu\ng u\ch ndơ nsoh mhe, [ư an nău tanh cheh dôl dâp ta năp nău mbro roh rui.

 

Geh nti nău kan le\ 4 rơh, wa H’Trên Êban, rnoi Rdê ta [on Kmrơng Prong A, xã Ea Tu, nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Daklak du\t rnê đah nău kan tanh cheh way ơm bâh rnoi nơm. Ntơm bên đah mâng tanh n’hanh rse brai bâh ntơm 12 năm deh, tât a[aơ wa H’trên Êban le\ geh rlău 20 năm krêp bên đah nău kan tanh cheh, n’hanh lah ngoăy tâm âk nu^h geh nău tanh blău ta [on Kmrơng Prong A.

“Gâp nti tanh bâh 12 năm deh, le nti an 4 rơh kon său, bâh ntơm u po\p tât u mê| tât mê| gâp n’hanh a[aơ tât gâp nơm. Yor lah nău kan tanh cheh aơ lah nău kan way ơm bâh rnoi nơm, jêng an geh mât jo\ jong. Ba kơi tay, nti tay an kon bu ur gâp, său gâp đo\ng”.

Ndrel đah nău u\ch mât nău văn hoá way ơm bâh mpôl rnoi, wa H’Biêk Byă ta [on Kmrơng Prong A, xã Ea Tu, nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột le\ krêp dêh đah nău kan tanh cheh rlău 30 năm. H’Biêk Byă nkoch, gay ma dơi [ư nău kan tanh cheh ueh an hoach âk mông nar, săk soan, nu^h tanh an nsrôih, blău. Ndơ tanh cheh mhe geh [ư gay ma do\ng tâm rnăk vâl, [ư ndơ pă an po wa rnôk tâm ôp, tâm wa\ng, lăp jay mhe, ndơ pă an năch ndrăy. Bôl ma ndơ [ư jêr tăch, yơn rnăk vâl hôm nha nsrôih tanh t^ng nău way kăl e đo\ng.

“Geh nar tanh, geh nar mô, tăch jêr, mô geh đăp mpăn, mô geh to\ng rong rnăk vâl, lah khân păng ta cty rvăt r^ geh âk oi. Mat nău ueh văn hoá bâh ntơm kăl e, bâh ntơm u che an kon său ba kơi tay gay ma mât mbro mbrăng, mô [ư roh nău kan bâh nơm. Ba kơi tay, gay ma an kon său geh nti jo\ jong, yor lah nău way nơm”.

 

Bôl lah nău kan way ơm, geh ntu\k rêh jêng ryơk rnê n’hanh n’gâng kan ta ntu\k đă mât kan hun hao yơn nău tanh cheh ta xã Ea Tu, nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột dôl mbra roh rui. Wa Y Bây Kbuôr, kruanh [on Kmrơng Prong A an g^t, [on geh 342 rnăk, yơn a[aơ hôm nha geh 85 nu^h g^t tanh cheh, le\ rngôch lah nu^h âk năm deh. Nău u\ch do\ng ndơ tanh tâm ăp rnăk mô hôm âk, ngăn lah mpôl mom kanu\ng u\ch ndơ nsoh mhe a[aơ. Bôl ma ngih dak mbơh đă mât n’hanh hun hao nău tanh cheh way ơm, yơn nău ngăn rnoh geh bâh nău kan aơ mô đăp mpăn to\ng an nău rêh. Le\ geh âk ntu\k kan ndrel mpeh nău kan tanh cheh ta aơ geh njêng, yơn mô geh ntu\k tăch.

Kruanh [on y Bây Kbuôr rvê, đah nău aơ, nău kan tanh cheh bâh nu^h Rđe tâm [on aơ mbra roh rui dơm.

“Nău kan aơ lah [on hên hôm nha geh mât tay nău kan way ơm bâh u che an tay. A[aơ, ua\nh nsum lah mpôl mom mô nă geh g^t đah nău kan aơ, yor lah du\t âk băl mom nti lôch ne\ hăn kan ngai, ăp bu ranh, hôm ntơ lah nghệ nhân âk năm deh le\ ranh le\ kh^t. yơn ma ba kơi tay lah u\ch mât nău kan aơ jo\ jong, gâp u\ch geh du rmôt kan ndrel rgum tay ăp oh yuh, ntu\k kan ndrel ne\ lah mbra rvăt tay ăp ntil ndơ bâh oh yuh he [ư. Yơn ma lah jêr đo\ng, bôk năp lah an geh rnoh prăk n’hanh nu^h blău tanh, nt^t lah du ntu\k kan ndrel an geh du\t đê| lah 15 nu^h n’hanh máy ne\ an geh ntuh kơl rvăt rlău 100 rkeh prăk”.

Bôl ma n’gâng kan n’hanh ntu\k kan têh đă mât n’hanh hun hao yơn nău kan tanh cheh bâh nu^h Rđe ta [on Kmrơng Prong A, xã Ea Tu, nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Daklak hôm nha dâk ta năp nău roh rui. Aơ lah nău m^n rvê bâh ăp nu^h geh u\ch ro\ng đah nău kan tanh cheh way ơm.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng