Pơk uănh mông nar djăt: 25/1/2020

     Ơi kônh wa [on lan, oh nô n’hanh tahen lam dak.

            Du rân tâm rgâl huêng khlay ho\ tât, du năm mhe Canh Tý s^t tay ta me neh dêh ro\ng bah he. Ntơh măt kruanh rđău kan Đảng n’hanh Ngih dak, gâp dăn njoăl tât kônh wa [on lan, oh nô n’hanh tahen lam dak, [on lan nu^h Việt Nam he gu\ dak bah dih ăp nău tâm ro\ng dêh bên n’hanh nău mbah rhơn năm mhe du\t ue\h lăng. Gâp dăn njoăl tât băl mpôl prăm mpeh lam ntu\r neh, [on lan ăp dak lam ntu\r neh nău mbah rhơn tâm rnglăp, đăp mpăn, tâm boh n’hanh hun hao jo\ jong. He mhe rlău du năm Kỷ Hợi 2019 đah bêng ăp nău kan khlay. Neh dak he ho\ geh âk nău dơi têh kuâng, khlay ta le\ rngôch ăp trong kan, an tay ăp nău nkah ue\h n’hanh an he geh âk tay nău kơt nti khlay. Ntơh măt kruanh rđău kan Đảng, Ngih dak, gâp le\ nuih n’hâm mpư rnê n’hanh lah ue\h kônh wa [on lan, oh nô n’hanh tahen lam dak mpeh ăp nău dơi ho\ geh n’hanh nău rgop têh kuâng nê.

 

            Lăp tâm năm Canh Tý 2020, du năm geh du\t âk nău kan khlay bah Đảng he n’hanh rnoi nu^h he, năm [ư Đại hội đảng bộ ăp gưl hăn tât Đại hội lam dak tâl 13 bah Đảng, đah nău nsrôih âk n’hanh nău nsing mhe, lam Đảng, lam [on lan n’hanh lam tahen he, mât ue\h tay nău way ơm tâm rnglăp dơn ngoăy, rlău ăp ntil jêr jo\t ntul rlong, dâk kan le\ n’hâm soan, t^ng [ư geh nău dơi ăp rnoh tât kan ho\ ndơ\ luh, njêng ntu\k nsan n’hanh soan ntru\t ntrôl neh dak hun hao ngăch n’hanh nâp dăng tâm rơh bah kơi tay.

 

            Dăn an ăp rnăk, ăp nu^h [on lan Việt Nam du năm mhe n’hâm soan ngăch lăng dăng soih, nău rhơn, nău răm n’hanh nău dơi. Rhơn năm mhe geh nău dơi mhe, kơt t^ng nău wa Hồ mpr^ng gâp dăn lah bar pe tong kơt aơ:

 

Năm rlău nău dơi n’gloh ang

Năm aơ lam dak nklăp lơn dơi têh

Tâm rnglăp, rhơn m[ak, hơm răm

Lư săk neh dak têh dăng Việt Nam

 

            Dăn mbah rhơn.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng