Pơk uănh mông nar djăt: 12/1/2019

VOV4.M’nông: Ta nkuăl [on têh Đà Lạt, N’gâng kan dak si Nguyễn Thị kim Tiến [ư tơm nar r[u\n nchră nau [ư bôk nau kan mât chăm n’hâm soan [on lan ăp n’gor Tây Nguyên-lvang 2. Bôk nau kan mât chăm n’hâm soan [on lan ăp n’gor Tây Nguyên rơh 2, geh ntru\nh ntơm năm 2012-2019 đah nkô| nau kơl an hun hao ntrong dak si 5 n’gor Tây Nguyên (Lâm Đồng, Dak Lak, Dak nông, Gia Lai, Kon Tum) gay to\ng nau uch mât chăm n’hâm soan nar lơn prêh bah [on lan ăp n’gor bah bôk nau kan, ngăn lah nu\ih ach o, nu\ih rnoi mpôl đê|. Bôk nau kan geh 3 nau [ư: N’ghao nau mât chăm n’hâm soan bôk năp tâm ngih dak si xã, rgâl nau nâp nâl ndrel geh do\ng nau kan dak si tâm ngih dak si tehe, n’hao nau blau mât nau kan tâm ntrong kan dak si./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng