Pơk uănh mông nar djăt: 19/9/2020

N’gor Kon Tum

Nar 19: âk tu\k, geh mih, mih ntâng ta âk ntu\k, geh ntu\k mih dah găp tât mih têh.

Nar 20, 21: Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih ta âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:      28 – 30 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah   20-  22 độ C

N’gor Gia Lai

Nar 19: âk tu\k, geh mih, mih ntâng ta âk ntu\k, geh ntu\k mih dah găp tât mih têh.

Nar 20, 21: Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih ta âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:     27 - 29 độ C; êng nkual cheo reo  29→ 31 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 19→ 21 độ C; êng nkual cheo reo 23→ 25 độ C

N’gor  Dak Lak

Nar 19: âk tu\k, geh mih, mih ntâng ta âk ntu\k, geh ntu\k mih dah găp tât mih têh.

Nar 20, 21: Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih ta âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      27- 29 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 20→ 22 độ C

N’gor  Dak Nông

Nar 19: âk tu\k, geh mih, mih ntâng ta âk ntu\k, geh ntu\k mih dah găp tât mih têh.

Nar 20, 21: Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih ta âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      26-  28 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah:  19→ 21 độ C

N’gor  Lâm Đồng

Nar 19: âk tu\k, geh mih, mih ntâng ta âk ntu\k, geh ntu\k mih dah găp tât mih têh.

Nar 20, 21: Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih ta âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      25-  27 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 21- 230C

Măng trôk nđik ntơm bah:  18→ 20 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 13- 150C

            Tâm rnôk n’hâm tơm mih njrăng sial rvănh brông, ntâr n’glaih, mih tu\p pler n’hanh sial dăng.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương