Pơk uănh mông nar djăt: 11/12/2019

VOV4.Mnông: Ôi nar naơ 10/12, mpôl tahen kalơ trôk Chi Lê le\ mbơh mpeh nău du bôk ndeh păr rdeng ndơ tahen rdeng 38 năch n’hanh ăp nu^h [^t ndeh păr le\ roh. Mpôl tahen kalơ trôk bâh Chilê an g^t, ndeh păr rdeng ndơ tahen le\ roh ta trong hăn tât ntu\k gu\ ta Nam cực. tâm rnoh 38 nu^h roh geh 17 nu^h lah nu^h kan tahen ndeh păr, 21 nu^h lah năch. Mpôl kan tahen kalơ trôk ChiLê le\ ndơm ndơ mbơh njrăng n’hanh rgum le\ mpôl kan vơt kơl lôch geh mbơh roh. Dơi g^t, bôk ndeh păr roh geh do\ng gay ma [ư t^ng ăp nău kan kơl an nău mât njra ăp ndơ do\ng bâh tahen ta ntu\k kan mpeh ba dâng Chi Lê.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng