Pơk uănh mông nar djăt: 29/2/2020

VOV4.M’nông Tăm tơm an ndru\ng sa lah nău kan way pưm bâh jo\ ta dak he lah nsum, ta n’gor Lâm Đồng lah êng, yơn đah  nu^h K’Ho ta xã nkual njônh ngai Đạ M’Rông, nkuăl Đam Rông lah nău kan du\t mhe. Đah nău nsrôih pă nău kan, n’hao nău geh an mom ndăm, nô Ndu Ha Eo- Bí thư chi đoàn [on Liêng Krăk 1 geh njêng rmôt kan tăm tơm an ndru\ng sa- mât rong ndru\ng, ns^t tay nău geh săk rnglăy âk.

Dâk b^ch ta du ntu\k du\t ngai, tu dak me Krông Nô a[aơ, kâng n’har đah 2 n’gor Dak Lak n’hanh Lâm Đồng. Tâm jay kđar, ta [on Liêng Krắc 1, xă Đạ M’rông, nkuăl Đam Rông (n’gor Lâm Đồng), knu\ng tăng nteh n’gơ n’ha ka yâu đah tăng djăr ndrâu ôi. Bu klô ndăm K’Ho Ndu Ha Eo dôl rlơ\ n’ha ka yâu, srih ta ndrơng ndrung sa lor rnôk trôk ang; di lah “mât su\r sa b^ch, mât ndru\ng sa piăng dâk”.

 “Bah năp đaơ gâp mô ho\ tă dơi g^t trong [ư sa kơt aơ. Bah năp đaơ, saơ wa\ng sa rnăk wâl mô đăp mpăn, yor ne\ jêh rnôk gâp mhe g^t trong [ư mhe aơ geh săk rnglăy lơn nkôp đah tăm mbo, tăm ba, [ư mô to\ng sa, ri gâp le\ rlong tăm tơm ka yâu, jêh ne\ gâp kuăl jă kônh wa, druh ndăm tâm nkual ndrel kơt do\ng trong tăm tơm ka yâu mât ndru\ng gay rgâl nău rêh”.

Tăm ka yâu mât ndru\ng lah nău kan way ơm bah jo\, yơn đah kônh wa rnoi mpôl đêt ta xă nkual jru Đạ M’rông, nkuăl Đam Rông (n’gor Lâm đồng) lah nău kan mhe. Bah 3 sào ka yâu rlong tăm bôk năp ns^t tay săk rnglăy wa\ng sa na nê|, nô Ndu Ha Eo le\ tâm nchră đah rnăk wâl rgâl tay 8 sào mir tuch tăm jêng mir ka yâu ue\h nđir. Aơ lah ndơ sa to\ng ăp đăp mpăn mât kơl bôk năp 2 rơh ndru\ng tâm khay, an geh 150kg tăp. Jêh rnôk nku\p prăk do\ng, du khay rnăk Ndu Ha Eo ns^t rnglăy nklăp 25 rkeh prăk.

Ôi ơm yan way Tây Nguyên duh r’ôl, yơn mir ka yâu ta nkual bri yôk Đạ M’rông, nkuăl Đam Rông hôm e ue\h nđir. Ndu Ha Eo nt^m mpôl hên tât khâl rnăk wâl yuh Buôn Krông K’Loan.

Ta aơ, K’Loan ndrel 2 oh yuh đa Cắt K’Siên n’hanh Đa Cắt K’Tuyên dôl răm rhơn tâm nchră, nkoch nău blău ơm tăm ka yâu-mât ndru\ng. jay nklăp 50m2 dơi nking ntă yor jal mùng rse ndar nglang. Tâm trôm, ăp ndrơng mât ndru\ng n’hanh ntu\k an n’ha ndru\ng kơt ne\ đo\ng, gay nking n’gang tu ngonh lăp. Yuh K’Loan an g^t, le\ geh 2-3 rơh ndru\ng mô rơ\ yor an rhoai lăp deh tăp, a[aơ oh nô rhoăt nău ơm gay mât njrăng ndơ geh pah kan.

 “Bah năp đaơ nău tăm mbo, [ư ba lo\ săk geh du\t đêt, kônh wa mô to\ng sa. Bah nar geh Ha Eo kơl, nt^m druh ndăm tâm thôn [on tăm ka yâu mât ndru\ng ri nău rêh kônh wa kơt druh ndăm tâm thôn aơ hun hao lơn. Nkah rmeh bah nău tăm tơm ka yâu, rnăk wâl gâp rwa\t phân poh, ntuh kơl mât chăm an ba lo\, tăm tay mbo. Druh ndăm tâm thôn nti tay trong [ư sa du\t âk bah nô Ha Eo. Dơi nô nt^m du\t n’hâm, djôt ti nt^m nău kan, kơl druh ndăm nar lơ rgâl hao”.

Tăm ka yâu-mât ndru\ng lah nău [ư mhe, yơn druh ndăm rnoi mpôl đêt ta nkual jru Đạ M’rông, nkuăl Đam Rông (n’gor Lâm đồng) le\ ơm kơt do\ng ăp khoa học kỹ thuật mhe. Ăp yuh nô le\ g^t mât ndru\ng ta ndrơng loih, so\k ndru\ng an rpăi si, rgâl an nău mât ndru\ng tâm dông n’hanh rpăi ngâr way ơm. Knơm ne\, mô hoach soan rgâk ăch ndru\ng ăp nar. Rpăi si dơi [ư t^ng rwang êng, to\ng an du mlâm ndru\ng [ư rsoăn, mô geh nu nău “tăp 2”, “tăp 3”. Đah 5 rkeh prăk, [ư geh 4 ndrơng loih, to\ng mât du rsoăn ndru\ng kon. Du rơh so\k geh 50 kg tăm jêng ndơ, tăch geh nklăp 6 rkeh n’gul.

Ăơ nău [ư bah druh ndăm [on Liêng Krắc 1, xă Đạ M’rông dơi bu ranh [on {on Yông Ha Bông m^n uănh, ntru\t nsôr. Bu ranh an g^t, ndrel đah tăm ka yâu-mât ndru\ng ns^t tay săk rnglăy wa\ng sa an du rnăk, druh ndăm tâm [on hôm nsrôih [ư âk nău kan, rgop ndâk njêng thôn [on mhe.

 “Mpôl druh ndăm thôn le\ g^t ntru\t đă nuih n’hâm u che, me bơ\ [on lan hun hao wa\ng sa. Ha Eo lah Bí thư Chi đoàn, lah du hê g^t an nsum mpôl, an rmôt Đoàn, du\t le\ nău kan, an mât kloh ue\h mbra trong hăn [on lan. Ăp pơh tâm nar prao, mô lah 1 khay 2 tơ\ mpôl druh ndăm bah Chi đoàn [ư dônh njo\k, mât răk ue\h nsum kloh ue\h tâm thôn [on nđak njêng tay thôn [on mhe”.

Hôm nô Buôn Krông Ha Nỗ, bah đaơ lah Bí thứ đoàn xă Đạ M’rông, a[aơ lah cán bộ nkuăl đoàn Đam Rông, n’gor Lâm Đồng ri ntôh n’hao rơh mpôl oh [on tơm nơm le\ sâm hao âk lơn bah năp. Rmôt kan ndrel tăm ka yâu mât ndru\ng ta [on Liêng Krắc 1 lah ntrong kan rdâk nsơm nău kan tâm di n’hanh săk rnglăy đah druh ndăm ta ntu\k, an dơi pơk hvi.

 “Ntrong kan hun hao wa\ng sa đah nău tâm ka yâu mât ndru\ng bah nô Ha Eo a[aơ bôk năp lah ngăch geh sa gay tăch geh prăk năp do\ng ăp nar, tal 2 do\ng prăk ri ngăch lơn nkôp đah nău tăm cà phê, mbo, tăm ba lo\, tal 3 lah tăm ka yâu mât ndru\ng ri so\k na nao tâm đêt khay. Nkuăl đoàn mpôl hên pah kan đah ăp ngân hàng kơt ngân hàng chính sách xã hội, jrô kan tuch tăm mât rong gay nchăm manh prăk an druh ndăm ndâk njêng nău kan ta ntu\k, ngăn lah druh ndăm ndâk njêng nău kan ta nkual jru ngai”.

Lăp jru n’gul yôk bri, [on Liêng Krắc 1, xă Đạ M’rông, nkuăl Đam Rông (n’gor Lâm Đồng) jêng ue\h nđir knơm n’hong dak nđik bah dak diăng Đạ M’rông n’hanh tu dak Krông Nô a[aơ. Bah meng ăp ndr^ch lo\, mir mbo to\ng ăp ndơ sa wa\r năm, a[aơ kônh wa rnoi mpôl đêt ta aơ hôm geh tay ndơ [ư sa mhe bah nău kan tăm ka yâu-mât ndru\ng. ăp bu klô, bu ur K’Ho ntu\k aơ mô hôm njê [ư kan bu po\k jik ma le\ săk nơm ndâk njêng êng, rdâk njêng nău kan ta lôk neh bah nơm, rgop ndâk njêng [on tơm ue\h ndro\ng.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng