Pơk uănh mông nar djăt: 20/8/2018

VOV4.M’nông – Dak Lak lah n’gor geh hvi neh tăm n’hanh rnoh âk geh cà phê dâk bôk năp lam dak. Đah rlău 200.000ha cà phê klêh play, rnoh âk ăp năm hao tât rlău 450 rbăn tấn cà phê rnglăy. Le\ rngôch ăp mir cà phê bah Dak Lak dơi tăm đah a[aơ 25 tât 30 năm, le\ kro ranh da dê. Jêng ăp mir tơm dja đêt play, săk jê|, geh đêt.

Nkô| nău ndơ\ luh đah nău kan tăm cà phê bah Dak Lak a[aơ lah sreh jăng ăp tơm kro ranh, tăm tay tơm mhe. Gay t^ng [ư sreh tăm tay cà phê, [on lan tâm ban kơt doanh nghiệp ân geh tơm prăk du\t têh, jo\ jong. Aơ lah nău kan rlău nău dơi bah khân păng. Tâm bah ri aơ nơh, Ngân hàng Nông nghiệp n’hanh Phát triển Nông thôn (Agribank) Dak Lak le\ n’gluh an manh tay “Kơl soan an nău sreh tăm tay cà phê”.

Tă aơ 5 năm, n’gâng kan tuch tăm mât rong Dak Lak n’gluh an nău ntru\nh du năm lam n’gor [ư t^ng tăm tay 4.000 ha cà phê. {ư t^ng dơi nău aơ ri nău kan nkra njêng, tăch rgâl cà phê Dak Lak mhe hun hao nâp nâl, đăp mpăn.

Gay tăm tay du ha cà phê, t^ng trong way [ư bah N’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan ri rnoh prăk ntuh kơl u\ch tât rlău 200 rkeh prăk. Aơ lah rnoh prăk du\t âk, rlău nău dơi geh bah le\ rngôch ăp nu\ih tơm bah ăp mir cà phê ranh. Nău êng, t^ng trong way tăm, jêh rnôk phah mir tơm cà phê, neh an dơi nkra rgâl bah 2 tât 3 năm, mư ndơ\ tơm cà phê ntil tăm tay. Kơt ne\, 7 tât 8 năm kơp bah rnôk phah mir cà phê ranh, mir cà phê tăm mhe geh play dak bôk.

Tăm tay cà phê mô dơh kơt tăm mhe. Yor ăp mir tơm tăm tay lah mô rgâl nkra neh di trong, tơm cà phê ju\r tăm mbra jêr hun hao, kh^t mbrơi mbrơi. Đê| đo\ng geh ăp tơm le\ 3 năm, nchrăp play kh^t đo\ng. prăk ntuh kơl âk, jo\ jông n’hanh mir tơm hun hao mô đăp mpăn nău aơ jêng mô janh tâm nău ntuh kơl tăm tay cà phê. Yor r^ rnoh neh mir cà phê tăm tay ta Dak Lak 5 năm bah năp mhe [ư geh mô ho\ tât 2.000ha, jêng mhe geh 1/10 nău nchrăp.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn du ntu\k kan cà phê 720 ta nkuăl Ea Kar lah ntu\k dơi uănh lah lôch ueh ngăn tâm nău tăm tay cà phê ta n’gor Dak Lak. Wa Hà Văn Lạc. Le\ rngôch rnoh neh aơ le\ ranh, săk geh n’hanh ueh grăp mô âk. Công ty le\ geh nău r[o\ng tât năm 2024 le\ rngôch rnoh neh cà phê bah Công ty dơi rgâl tăm tay. Tât a[aơ, Công ty le\ [ư tăm tay geh 78 ha cà phê. Ăp mir tơm tăm tay bôk năp aơ le\ an geh săk rnglăy du\t ueh.

Cà phê nchrăp tăm tay ri năm aơ mpôl hên an tăch năm bôk năp ma săk geh rlău 14 tấn rih. Lơn lah mpôl hên tăm ntil mhe, du\m mbrơi, jêng du\t tâm di đah trôk nar ta Tây Nguyên. Mpôl hên du\t knơm hăn ndrel bah Agribank. Mhe aơ tâm rơh r[u\n bah kruanh công ty đah ăp đồng chí kruanh ngân hàng Agribank le\ ton an manh lvang 2 lah 30 rmen prăk gay lôch jêh an nău nchrăp tăm tay cà phê. Nău r[o\ng bah mpôl hên lah tăm tay le\ rngôch rnoh neh 320 ha cà phê bah ntu\k kan. Jêh uănh nđôi bah Tổng công ty kơt bah ngân hàng ri an lah mir cà phê du\t ueh. Tơm hạng A geh rlău 90%, loại C mô geh, hôm loại B du\t đêt. Mpôl hên an lah nău nchrăp tăm tay cà phê bah mpôl hên ns^t săk rnglăy ueh. Dơi Tổng công ty ua\nh lah ngoay tâm âk ntu\k lôch ueh ngăn tâm nău nchrăp tăm tay cà phê.

Wa Hà Anh Tuấn, Kruanh jrô kan nchrăp trong tăch rgâl Ngân hàng Agribank Dak Lak gu\ ta Ea Kar an g^t: a[aơ Agribank Ea Kar le\ ntuh kơl tăm tay cà phê an doanh nghiệp n’hanh nu\ih [on lan ta nkuăl, rnoh prăk rnôk aơ lah 31 rmen 114 rkeh prăk, đah 39 nu\ih manh. Tâm ne\ geh 2 doanh nghiệp đah nkah rnon lah 28 rmen prăk.

Tâm rnôk tăm tay cà phê ri ngân hang nta an du\t n’hâm, dôh rklaih ăp nău wa\k kol gay mkra tơm prăk an nu\ih [on lan tăm tay ngăch ngăn. Geh nu nău jêr lah: đah doanh nghiệp ngih dak, drăp ndơ bah doanh nghiệp lah drăp ndơ ta neh, lah mir cà phê yơn mô ho\ dơi kơp dơn do\ng neh jêng tâm rnôk dăn nchăm pơng geh nău wa\k kol.

Kơp tât a[aơ, nkah rnon an manh tăm tay cà phê bah Agribank Dak Lak mô ho\ tât 120 rmen prăk, đah 221 nu\ih manh. Tâm ne\ geh 25 nu\ih lah doanh nghiệp, hôm [a [a\ lah nu\ih êng. T^ng ua\nh lah bah ăp nu\ih way kan, săk rnglăy aơ lah mbrơi đah trong [ư. Bôl prăk kon an tăm tay cà phê le\ dơi Agribank n’hu\ch bah 1 tât 2% nkôp đah ăp nău manh êng. Yơn rnoh prăk kon 7%//năm an nău tăm tay cà phê hôm e âk. Gay [ư t^ng lôch ueh bôk nău kan tăm tay cà phê ta Dak Lak lah êng n’hanh Tây Nguyên lah nsum, ndrel đah tơm prăk ntuh kơl bah ngân hàng u\ch geh le\ rngôch ăp trong mkra, ne\ lah: Tơm ntil, kỹ thuật, công nghệ n’hanh nsrôih bah rnăk nkra njêng, doanh nghiệp.

            Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng