Pơk uănh mông nar djăt: 29/10/2020

VOV4.M’nông – Rơh phu\t 9 dôl hăn tâm dak lêng đah [ư khuch lam hvi, dơi ăp nu^h way kan uănh lah rơh phu\t dăng ngăn, klach ngăn. Đah nu^h [on lan Tây Nguyên, mih phu\t jo\ jông [ư dak rchoh n’hanh dak băm nkual rđu\ng. Dak rchoh way geh tât ndal, geh jêt yơn du\t hô n’hanh way [ư khuch khat hô đah nu^h n’hanh drăp ndơ. Ăp nu^h [on lan, rnăk wâl wât êng gay njrăng dêr trôk nar, bah năp, tâm n’hanh jêh mih dak lip:

 

Nău nchroh mbơh dak lip knơm âk tâm ntil trong n’hanh nău geh ơm  bah ăp nău [ư pơng. Nău mih đah têh dăng, geh tâm đêt ngăn [ư dak lip rchoh. Tâm rnôk ne\, nău nar mih têh jo\ jong [ư an dak lip ăp kơh dak me, [ư dak lip ta lam hvi. Kônh wa an nkah g^t, bah năp rnôk geh mih dak lip an uănh tât nu nău mih dak lip têh ta ntu\k he dôl rêh gay dơi njrăng rdâng đah nu nău dak lip.

- Njrăng uănh nđôi ăp nău mbơh mhe ngăn đah mih têh, dak lip ta báo, radio, tivi ntuh rup, trong mbơh xă, phường.

- {ư trong nchrăng njrăng dak lip êng:

Nchih săk ăp ndơ do\ng khlay kơt u\nh pil, radio, pil, kho ao răm, phôi, ndơ kơl săm ngăch, dak si, dak ngêt n’hanh ndơ sa mô dơh djơh.

Nchrăp mât prăp, trơn ăp ndoh ndơ, dăp ndơ, sam [u\t sam tra khlay, prăp mât ntu\k ue\h, đăp mpăn.

Nchrăp ntêm nkrem ndơ ngêt sông, ndơ do\ng.

Nkra tay ngih wâl gay dơi rdâng dak lip ue\h lơn. Mât njrăng ngih wâl đah nău tâl bêng ăp bao choih n’hanh dăp wa\r ngih wâl, nking mpông luh lăp.

Mât njrăng tu dak kloh ue\h đah trong ku\p ntu dak, bể dak, bồn n’gâr dak…

Weh njưh duk mpan ta ntu\k đăp mpăn n’hanh mât ue\h gay dơi ơm ngăn do\ng tay tâm ăp nău khlay.

Ndăn kăch rek tuh mbo ta êp kơh dak me, lo\ sre.

Mbơh đah n’gâng kan [on lan rnôk saơ ăp nău khuch rbông dak, sor dak…

Tâm rnôk geh dak lip, kônh wa njrăng, dak lip lah du\t klach. Knu\ng 15cm dak lip hoch ngăch le\ [ư chôt du hê nu^h têh n’hanh knu\ng nklăp 0,6m dak lip le\ dơi rdu du bôk ndeh ô tô. Yor nê, dêr hăn jâng mô lah [^t ndeh rgăn ăp nkual geh dak lip.

Nset le\ điện, ga, dak rnôk geh dak lip êp lip tâm jay. Dêr ngai trong điện rnôk dâk tâm dak lip.

Wah an rlu ăp nău [ư nkra njêng rnôk geh nău dak lip têh.

Trơn ndoh ndơ, măy mo\k tât ăp ntu\k prêh, đăp mpăn.

An gu\ tâm jay n’hanh djăt t^ng nt^m rđau bah n’gâng kan [on lan rnôk geh dak lip. Uănh joi djăt nu nău mhe ngăn mpeh nău mih dak lip tă bah tivi, báo, radio…

Jêh rnôk dak lip, ăp rnăk an uănh kơp tay ăp khuch khat đah drăp ndơ, tuh mbo bah nơm, doanh nghiệp ăp tơ\ dak lip hăn rlău; răk kloh ngih wâl, jay nkra njêng; nkra tay trong hăn. Kônh wa nkah g^t rlăp njrăng, đăp mpăn tâm rnôk răk dăp drăp ndơ, yor pơng geh âk nkô| nău klach ma dak lip [ư kơt: ăp khuch khat đah ngih wâl ăp ndơ rdâk [ư, n’hôl [ô yor drăp ndơ, tuh mbo ôm djơh …

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương