Pơk uănh mông nar djăt: 27/7/2020

VOV4.M’nông: A[aơ lam dak geh 9,2 rkeh nu\ih geh n’hâm đah cách mạng. Kơp tât du\t năm e, geh 21 n’gor, nkual [on têh tâm lam dak mô hôm rnăk ach o lah rnăk geh dơi kơl, nu\ih geh n’hâm, hao 13 n’gor, nkuăl [on têh rđil đah du\t năm 2018. A[aơ, aơ lah rnăk nu\ih geh n’hâm đah cách mạng tâm năm aơ. Yơn lah, n’gor dôl ntru\nh âk nau kan gayma kơl an ăp nau kan, nsôih rklaih ân lôch ăp rnăk ach o tâm năm aơ.Yơn lah, gay rlau 8 rbăn rnăk ach o, geh n’hâm hôm e tâm lam dak rkleih ach o tâm đê\ khay tât nê lah du nau kan mô nơih.

Râng hăn tâm lơh nkual n’har bri mpeh ba dâng năm 1979, Wa Nguyễn Toàn Thắng, 64 năm, ta Quảng Ngãi roh le\ 2 đah jâng, lah tahen sôt rmôt hạnh 1/4. Nau sôt rmanh tâm săk mô [ư nuih n’hâm wa, đah nuih n’hâm mi|n “sôt rmanh yơn mô geh roh khuch le\”, mô gu\ kâp rnơm tâm nau kơl an, păng mi|n bar mpang ty hôm dăng, wa Thắng joi ăp trong gay ma rklaih ăp nau jêr. Rnơm nau kơl an bah N’gâng kan tâm nkưal, ur sai wa Thắng mât rong sur, djăr, tăm ăp ntil tơm sa play. Rnôk nau văng sa bah rnăk vâl geh mbơm oi, wa hôm kơl âk rnăk vâl êng geh nau rêh jêr jo\t gay ma rklaih ach, rlet rlau tâm nau rêh. Wa Nguyễn Toàn Thắng nkoch:

“Bol ma săk gâp geh nau sôt rmanh, yơn lah mô geh khuch djơh le\ ôh, ngơi kơt ti\ng nau wa Hồ mbơh, nsôuh rlet rlau, [ư ân rnăk vâl nơm, ân nơm [ât lor. Nơm dơi rlet rlau ân nau rêh nơm, nsôih bah nơm gay ma rklaih bah năp măt ân rnăk nơm, jêh nê ân bu êng tâm nau Gâp ko\ vay hăn kơl bu âk ngăn, nu\ih [on lan ach o lah mô geh âk ri nơm ko\ ân geh đê\ đă fat ma nsrôih kơl an ma bu”.   

 Đah nau nsôih bah săk nơm, rnăk wa Nguyễn Toàn Thắng ko\ kơt lah âk rnăk bu êng êng sôt rmanh geh n’hâm kơn an tam lam dak dôl ma rklaih ach o. Quảng Trị lah ngoai tâm âk n’gor tâm dak dak geh to\ng nau dơi mô hôm rnăk ach o lah nu\ih geh n’hâm, wa Hoàng Tuấn Anh, Groi Gíam đốc Sở Lao động-Thương binh ndrel Xã hội n’gor Quảng Trị ân gi\t, êng rnoh kơl an ăp khay ân bơi tât 21 rbăn nu\ih geh n’hâm ndrel băl mpôl bah ăp rnăk geh n’hâm, n’gor ho\ ntru\nh âk nau kan gay ma n’hao nau rêh nuih n’hâm, drăp ndơ ân nu\ih geh n’hâm. Ngăn lah, n’gor rgum nau kơl an gay ma ân manh prăk, kơl an neh tuch tăm, manh prăk prăk, nti nau kan ndrel pă kan pah. Yơn lah, nau kan kơl an lor nê lah ngih gu\ ân ăp nu\ih geh n’hâm. Tât rnôk aơ, kan kơl an ngih gu\ ân nu\ih geh n;hâm ho\ jêh geh nau dơi:

“ Tâm nau kan kơl an nu\ih geh n’hâm ri nau kan kơl an tơm prăk manh, jao pă neh, nti nau kan, pơk ăp nau dơi gay ma hun hao văng sa, Yơn đah nu\ih geh n’hâm, geh nau kan kơl an yơn kan ân geh ngăn. Yor ri ma phung hên geh nau bonh đă, rgo\ jă, kơl an ân ăp nu\ih, ăp rnăk geh n’hâm gay ma jao neh, pă kan pah, ngăn lah kơl an tât nau kan nti\m nti kan pah ân oh kon nu\ih geh n’hâm, kơl an nau kan hăn kan tât dak ba dih, nti nau kan, nti nau kan pah tâm [on lan”. Bol ma kơt nê, tât rnôk aơ, tâm lam dak hôm geh rlau 1% rnăk nu\ih ach o tâm dak. Ngăn la geh rlau 1000 rnăk geh n’hâm hôm tâm rnoh kơp dơn ach o, nê lah n’gor Nghệ An ndrel Quảng Bình. Wa Hồ Tấn Cảnh, Groi Giám Sở Lao động-Thương binh n’hanh Xã hội n’gor Quảng Bình ân lah, geh âk nkô| nau [ư ân ăp rnăk kơt lah ăp nu\ih ji kuet hô yor nau khuch bah tâm lơh, rnăk ach o, rnăk nu\ih rnoi mpôl đê|, yor nau vay gu\ rêh, nau kan rklaih ach o bah kônh wa hôm mbrơi, ri hôm mâp âk nau …Êp nê, hôm geh âk rnăk wâl geh n’hâm ma hôm kâp rnơm tâm nau kơl an tă bah Ngih dak. Wa Hồ Tấn Cảnh, đă, gay ân geh ăp nau nti\m mbơh an n’hêl na nê|, tâm bah nsum tâm lam dak ân geh năl ăp rnăk vâl geh nau kơl an:

“Êng nau kơl an n’huch ach o nsum tâm lam dak, ri ân geh nau kơl an ân ăp rnăk vâl aơ ân geh nau kơl an ăp rnăk tă bah nau rgum kơl an bah ăp rmôt, êng nu\ih geh nuih n’hâm lo\ng. Đah ăp rnăk vâl hôm n’hâm pah kan, bongay ăp rnăk vâl hôm n’hâm pah kan ri mbơh tơih, bonh đă, kơl an ân ăp rnăk êng êng gay ma janh nau kan leo ntuh kơl ân nau kan tch tăm, pă êng nau kan ân nơm, nchrăp ntop n’hâm gay ma geh nau dơi kơl an tâm nau rêh ân rklaih ch o”.

Wa Lê Tấn Dũng, Kruanh n’gâng kan Lao động-Thương binh n’hanh Xã hội ân gi\t, nau nchrăp Pháp lệnh kơl an nu\ih geh n’hâm đah cách mạng dôl ma geh rgâl, njêng [ư ân jêh gay ma [ư ân jêh ndơ\ tât Uỷ ban Rnâng kan bah Quốc hội. Ti|ng nê, êng nau ưanh kloh ăp nu\ih geh kơl an gay ma kơt ti\ng nau ntru\nh mhe, ndrel đah nau ntru\t dăng nau kan rgum lăp, âk ntil nau kan geh nsum, rgum tâm nau rêh đah nau kan aơ, ndrel nau kan bah n’gâng kan tâm nkual ân nau rgum, mât, do\ng ân săk tam nau kan kơl an nti|m nti nau kan, rklaih pă kan pah đah ăp rnăk hôm geh nau dơi pah:

  Phung hên dôl ndâk ăp nau kan kơl an ân nu\ih geh n’hâm ndrel nchrăp tâm khay 8 aơ, mra ndơ\ tât Uỷ ban Rnâng kan Quốc hội. Tâm nau ntru\nh aơ mra geh âk nau mhe, tâm nê, hung hên ndơ\ luh ăp nau kan gay ma n’hao nau kan lah ân geh n’hao nau rêh, nau kan bah nu\ih geh n’hanh ân geh tâm ban ma ma nau rêh bah ăp nu\ih tâm êp ntu\k phung geh n’hâm rêh mô lah ân prêh lơn ma bu. Tâm nê, phung hên uă nh khlay tât ăp rnăk rvăk o lah nuih gehvâl geh ăp nu\ih geh  n’hâm, nau kan aơ ân geh nâp nâl, jo\ jong ndrel rgum tâm nau nkra pháp lệnh ân nau kan rklaih ăp nau ê ho\ geh nau dơi”.

Ntơm bah a[ao tât du\t năm hôm geh ngăn, gay dơi geh ăp nau kan mô hôm ăp rnăk ach o nhâm geh o tâm rơh rlau aơ lah nu\i kơt nau u\ch ri ân geh âk nau kan gay ma [ư, yor ri u\ch geh nau nsôih ngăn mô hôm rnăk ach o, blau mhe lơn tay ăp nau kan bah ăp nkual, ti|ng tâm di đah nau rđau kan bah Đảng ndrel Ngih dak gay mô ân geh nu\ih geh n’hâm geh nau rêh tâm dâng nau rêh nsum bah lam dak ndrel đah nê lah nau nsum ty kơl an bah lam nsum mpôl tâm nau rêh./.

                        Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng