Pơk uănh mông nar djăt: 20/7/2019

     VOV4.M’nông: Phước Cát lah xă ntoh lư tâm ntrong kan ndâk njêng thôn [on mhe bah nkuăl Cát Tiên, n’gor Lâm Đồng. Năm 2015, Phước Cát dơi n’gor Lâm Đồng kơp dơn lah xă thôn [on mhe. Ntung trong n’hanh nău rêh drăp ndơ, nuih n’hâm bah nu\ih [on lan ta Phước Cát mô rlu rgâl, hun hao. N’gul năm 2018, Phước Cát dơi lap UB thường vụ Quốc hội an ntru\nh ndâk njêng nkuăl têh Phước Cát-du nkaul têh mhe le\ dơi jêng gu\ ta n’gul nkual neh n’har 3 n’gor Lâm Đồng, Đồng Nai n’hanh Bình Phước.

            Ntơm bah năm 2005 rlơ\ aơ, nơm geh trong dak bât thuỷ điện Đồng Nai tâm pă dak tâm khay mih jêng Phước Cát mô hôm geh dak bu\k đo\ng ôh. Nău dja nta trong dơh an nu^h [on lan ta Phước Cát tăm tơm jong nar, tơm sa play, lơn lah tăm ba lo\ ta neh dak bôr ue\h jêng, neh bo\k ta meng dak me. Ntơm bah ntu\k way geh ndơ kơl phe bah ngih dak, Phước Cát jêng ntu\k rgum yơng ntil n’hanh phe geh săk ntơ “Phe- ba Cát Tiên” ho\ dơi Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học n’hanh Công nghệ) pă an si [u\t kơp dơn tơm do\ng luh ndơ tăch.

            Wa Lê Văn Bảy, Giám đốc Hợp tác xã tăch rgâl rho\ do\ng Lê Gia nkoch an lah: Năm 1982, păng lah ngoăy tâm ăp nu^h ntoh lư lor bôk năp bah Bình Định lăp tâm Phước Cát, nkuâl Cát Tiên pơk joi neh [ư. Rlău 35 năm krêp dêh đah me neh dja, ntơm bah bar jâng lang mpang ti a[aơ wa Bảy ho\ ho\ rdâk njêng dơi nău geh wa\ng sa nâp dăng. Hao wa\ng sa ntơm bah [ư tuch tăm, yơn bar pe năm rlơ\ aơ wa Bảy rgâl [ư jêng rho\ do\ng, tăch rgâl. Hợp tác xã Lê Gia bah wa nkre [ư yơng ntil tơm tăm, nkre tăch ndơ do\ng kan tuch tăm, hôm nkre rvăt nkret njêng găr điều tăch n’gluh đo\ng. wa Bảy ho\ nta joi nău kan đah rnoh geh đăp mpăn an 80 nu^h kan.

            “He geh nuih n’hâm dơn kan đah ăp nu^h wa\r he, đah [on lan băl mpôl he, kơp le\ ma nu^h lăp nsum tâm hợp tác xã. Ri he tâm  ndrêng nsum rnôk he dôl mô to\ng, dôl geh nău u\ch. Rnôk du\t âk hao tât 120 nu^h pah kan tâm hợp tác xã. Geh âk nu^h ri nău kan jâk r’ah lơn jêng prăk khay âk lơn. Yơn kơp r^ng tay ri 4 rkeh n’gul ăp nu^h ăp khay”.

            Du hê nu^h ntoh lư đo\ng nê lah wa Nguyễn Văn Thịnh, Giám đốc Hợp tác xã tuch tăm Phước Cát. Năm 2010 wa Thịnh ntuh kơl du máy k^n ba n’hanh pơk ntu\k mât rong su\r. Ntơm bah du ntu\k k^n ba jê|, a[aơ ho\ jêng nhih máy k^n ba têh đah rnoh dăng 18.000 tấn/năm. 6 khay bôk năm aơ ho\ tăch luh bơi 10 rbăn tấn phe geh săk ntơ “Phe Cát Tiên”. Ntu\k mât rong su\r bah wa Thịnh mô rlu rlơ\ jêng đo\ng. rlău 100 mblâm su\r me tâm pleh deh kon mbro. Le\ rngôch rnoh su\r bah wa Thịnh mât jêng su\r sa poăch tăch luh da dê. R^ng ăp khay tăch luh 8 tấn su\r poăch, ns^t geh 50 rkeh prăk sa. Wa Thịnh lah nu^h ntoh lư mpeh pah kan kơl êng nu^h bah nkuâl Cát Tiêng. {ư geh ndro\ng an nơm, yơn mô chuêl kơl kônh wa kiău ma, lơn lah ăp hội viện mpôl tahen ơm, nta tơm prăk, joi ntu\k kan an khân păng nsan hao klaih rlău ach o. Bar năm rlơ\ aơ, wa Thịnh pơk tay âk n’gâng kan [ư njêng tăch rgâl mhe. Nê lah tăm dâu, mât ndru\ng brai. Hợp tác xã Phước Cát bah wa Thịnh ho\ geh 12 ha neh tăm dâu n’hanh ntu\k mât ndru\ng brai dơi [ư j^r êng, nta joi tay âk nău kan an nu^h [on lan tâm nkual. Mpeh trong r[o\ng hun hao, wa Nguyễn Văn Thịnh an g^t:

            “Ntơm bôk năp ân mhâm [ư mât ndru\ng brai an rơ\ jêng ngăn. Hôm nău nta joi nău kan an nu^h kan ta ntu\k ri [ư t^ng kơn ngoăy, geh săk tam ri Hợp tác xã mbra pơk tay, wa\ch rgum tay nu^h kan đăp mpăn. Tâm mhe aơ nơh ri hợp tác xã ho\ nta joi âk nău kan đah rnoh prăk khay mbơm oi đo\ng đah kônh wa ta ntu\k jêng kônh wa du\t u\ch t^ng kơl rdâk njêng hợp tác xã”

            Wa Võ Trung Linh, Kruanh UBND thị trấn Phước Cát an g^t r^ng geh t^ng bôk nu^h bah [on lan thị trấn năm 2018 geh 48 rkeh prăk, năm 2019 dja nsrôih geh rlău 50 rkeh prăk. Yơn lah tơm geh wa\ng sa dja ns^t bah tuch tăm, lơn âk lah nău nău tăch ba ntil n’hanh phe kah khlay.

            “Trong r[o\ng bah nkuâl a[aơ dôl hu\ch mbrơi dăp rgum jâng wa\ng sa bah n’gâng kan tuch tăm. Bol ma lơn âk nu^h [on lan rêh ma nău kan tuch tăm, yơn lah mpôl hên dôl t^ng [ư t^ng trong dăp rgum tay n’gâng kan tuch tăm, rgâl n’gâng kan. Yor đah thị trấn Phước Cát săk geh hun hao mpeh ndơ rho\ do\ng. Tâm nê a[aơ n’gor ho\ geh trong ntop kơl pơk trong pâl nđaih ta 3 ntu\k ta nkuâl lah ntu\k têl ơm yău Cát Tiên, tât Khu uỷ khu 6 n’hanh Chùa si Phước Cát”

            Phước Cát a[aơ ho\ jêng thị trấn. Jay prêh dăp hon âk, ăp trong me tơm ho\ geh u\nh mpoh ang. Du nkual [on têh mhe ho\ jêng ta nkual [on lan jru ngai. Wa Nguyễn Hoàng Phúc, Groi kruanh UBND nkuâl Cát Tiên an lah: Phước Cát geh to\ng ndơ gay ma hao jêng tay ntu\k ang ntoh lư tâm rdâk njêng [on lan mhe bah nkuâl Cát Tiêng.

            “Phước Cát geh ndơ ma hun hao tuch tăm n’hanh hun hao tăch rgâl rho\ do\ng. Mpeh tuch tăm ri Phước Cát geh neh dak bôr ue\h jêng meng dak me tâm di an tăm ba lo\, đah tơm dâu n’hanh tơm sa play. Đảng uỷ xã ho\ rgum rđău đă rgâl si tăm, ndơ mât, rgum ntuh kơl mât chăm an săk geh âk. Mpeh hun hao tăch rgâl rho\ do\ng ri Phước Cát geh trong dơh soih tâm rsong tăch rgâl ndơ n’hanh hun hao rho\ do\ng nkret njêng kơt điều, phe ba. Ho\ geh ăp trong leo [ư ntoh lư kơt trong leo mât ndrôk, mât tăm rơ\ tơm dâu mât ndru\ng brai. Xã geh thôn [on rnoi mpôl đê|, nkuâl rgum rđău đă ntru\t ntrôl [ư cheh tanh n’hanh n’gon ndrănh yăng rho\ do\ng an năch pâl nđaih”./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng