Pơk uănh mông nar djăt: 24/9/2020

VOV4.M’nông: Đah trong r[o\ng “Tâm rnglăp- geh nău tâm ban- blău njêng mhe- hun hao”, ôi ntri (23/9), ta nkual [on têh Kon Tum, Đại hội đại biểu Đảng bộ n’gor Kon Tum tâl XVI, năm kan 2020- 2025 ntơm pơk ngăn đah nău tât râng bah 346 nu^h ntơh măt an rlău 29.000 đảng viên lam đảng bộ n’gor lor bôk năp ta nkual Tây Nguyên [ư Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ n’gor Kon Tum tâl XVI ndơ\ luh tât năm 2025 geh rnoh ngăch hun hao wa\ng sa Le\ rngôch ndơ geh [ư ta n’gor r^ng geh ntơm bah 10%/năm let lơ; n’glăp rlău 5.000 đảng viên mhe.

Đah ăp nău kan, trong nkra 5 năm tât dơi ntro\ng năl tâm si [u\t nchrăp lor dăn đă hao mbơh rblang Đại hội XVI Đảng bộ n’gor Kon Tum, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình lah rjăp, Kon Tum ân nănh m^n, nănh [ư, nănh rđăt ndal yor ma nău geh nsum nkre pơk tay đah Đại hội du đêt nkô| nău ân rgum gu\ m^n, tâm nchră. Đại hội đại biểu Đảng bộ n’gor Kon Tum tâl XVI, năm kan 2020-2025 pah kan tay tât le\ nar 25/9.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương