Pơk uănh mông nar djăt: 10/5/2020

VOV4.M’nông: Ntơm bah băl e, nu^h Bunong ho\ g^t [ư ăp ntil na êng êng, uănh t^ng soan dăng bah nu^h do\ng. Na bah nu^h Bunong mô dơn lah ndơ do\ng an nău kan nchron pănh, rnă săk njrăng bah u duh u yău, mât njrăng [on lan ma hôm lah ndơ do\ng gay tâm lơh phu\ng rlăng lăp tu\n jot pit in neh dak. A[aơ, pănh na bah nu^h Bunong ho\ jêng môn thể thao way ơm.

            Du mblâm na geh le\ rngôch ndơ [ư tơm: Săk na, keh na, rse na, ndrel đah nê lah kon hăr na, d^ng kon hăr na. săk na [ư bah glo ăp ntil tơm si nâp kơt rnhông rte ăp ntil…yor ăp ntil tơm dja đêt geh ôm, rmiăt chuh n’hanh geh nău toch.

            Gay an pănh so\ng, ta muh na geh tor trong kon hăr tât keh na gay nchro\ng pănh. La na ân geh plơ\ tơl, way [ư bah tơm tră (mô lah gle ranh),bar ding bôk la na kât rse na gay ma do\ng pănh.

            Rse na way [ư bah ăp ntil ntô si bri geh rnoh nâp, rnoh jôn. Ntô si lôch rnôk plôk ns^t bah bri ân [ư rlău ăp rêng kơt pu\ hăch, ntrăm dak, so\k gâl n’glang, buănh ăp rse nê tay an rse nhop tay lôch nê kât tâm bar bôk la na.

            Keh na lah ndơ lôk ntru\p ta n’gul săk na n’hanh [ư ma si khlay geh nău tam nkep mât rse na lor rnôk pănh lêh hăr. Kon hăr dơi [ư ma ngâr gle kranh, sôt hơr păng jêng kh^t rmanh âk. Tâm rnôk kôih hăr, rlău ma [ư an ue\h măt uănh, nu^h Bunong êng uănh khlay tât nău gân tâm ban bah la na gay kon hăr pănh so\ng.

            Nu^h bu nong ntơm nơh mô dơn do\ng na gay ma nchron pănh ma hôm gay ma lơh ntru phung rlăng, lăp tu\n jot pit in neh dak đo\ng. T^ng Bảo tàng n’gor Dak Nông, lôch gu\ m^n, tâm rơh dâk lơh tă bah N’Trang Lơng lơh Prăng lăp tu\n jot pit in neh dak, ndrel đah tak, đao, khêl tu^h, pêh, mpôl tahen dâk lơh hôm do\ng na gay ma lơh ntru phu\ng rlăng đo\ng. Săk N’Trang Lơng nơm way cheng na bah kơi, ti ndjôt tak đao jong. Ntil ndơ sôt hơr păng kh^t rmanh âk dja tă [ư tahen Prăng phit klach.

            A[aơ, na mô hôm do\ng gay ma nchron pănh tâm bri jêng âk rnăk mô hôm mât ndray n’hanh nu^h blău [ư hôm đêt đo\ng. Dơn tât pănh na jêng môn thể thao rnoi mpôl đê| ri ăp nu^h blău [ư na mơ rdâk [ư tay du ntil ndơ pănh n’hao êng bah bah u che he kăl e.

            Kơp ntơm bah năm 2007, môn pănh na ho\ dơi sơch lah 1 tâm 4 môn thể thao rnoi mpôl đê| bah n’gor Dak Nông. Lôch ăp rơh tâm rlong ho\ saơ âk nu^h tâm rlong mpơl geh nău dơi râng ăp đại hội thể thao rnoi mpôl đê| lam dak, nkual; tâm nê geh âk nu^h tâm rlong geh nău dơi nkhôm rnê âk. Môn pănh na an le\ ma bu ur n’hanh bu klô đah 2 nkô| dâk pănh n’hanh chon pănh, ngai nklăp 20 tât 30m. Lơn lah na n’hanh kon hăr râng tâm rlong ân di t^ng kơt nău way ơm bah rnoi Bunong./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng