Pơk uănh mông nar djăt: 14/11/2019

VOV4.M’nông – Dak Pháp nar nđaơ nkah g^t ăp nu^h kh^t ăp rơh rung răng hô ngăn ta thủ đô Paris n’hanh nkual [on têh Saint-Denis tâm khay 11/2015 [ư 130 nu^h kh^t, tâm rnôk uănh nđôi le\ lôch gay nchrăp djôt ăp nu^h tih dôih rmal tih. Âk nu^h [on lan ndrel ăp hiệp hội, ăp nu^h kruanh chính phủ tât an nkao n’hanh mpoh jrêng ta âk ntu\k geh rung răng tâm măng 13/11/2015. 4 năm bah kơi nar geh ăp nău rung răng hu\k mham hô ngăn tâm dak Pháp, a[aơ trong kan uănh nđôi le\ jêh. Bah kơi ne\, Viện Kiểm sát Pháp mbra ndơ\ trong rmal dôih na nê| ăp nu^h tih [ư rung răng, nchrăp tâm bôk năm 2021 tâm du rơh phat dôih têh ngăn bah sa ơm tât a[aơ. Nu^h kruanh dak Pháp di rơh aơ kuăl jă [on lan Pháp an n’hao tay njrăng n’gang ta năp nău [ư rung răng hôm e geh ta rnoh âk.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng