Pơk uănh mông nar djăt: 29/4/2016

               VOV4.Mnôg: Jêh 5 năm [ư t^ng trong kan ndâk njêng thôn [on mhe ta lam dak le\ jêng ntrong leo [on lan răm m’ak n’hanh ta lam dak. Le\ trong chính trị n’hanh âk [on lan ndrel ty, rgop soan [ư t^ng bôk nău kan n’hanh le\ dơi geh săk rnglay têh. Yơn lah, hôm e đo\ng ăp nău nkân, ê ho\ dơi [ư ân dôh rklaih. Tă bah ne\, nău năl n’hanh rgâl ăp nău nkoch bah trong [ư, nău kơl đă gluh an gay r[o\ng ndâk njêng thôn [on mhe r[o\ng tât n’hêl na nê| n’hanh ngăn ngên rgop tâm nău n’hao nău rêh nuih n’hâm bah nu\ih [on lan, rgâl muh măt thôn [on lan. 

             Ta n’gor Đồng Tháp,  du\t âk nu^h [on lan rhơn an g^t bôk nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe lah du nău ntru\nh ueh di bâh Đảng n’hanh ngih dak, tâm di ueh nău u\ch bâh âk [on lan, lah nău ntru\nh tâm di nuih n’hâm [on lan. Tât a[aơ, ta ntu\k aơ le\ geh 27 xã geh kơp dơn di nău mpo\ng nkual [on lan mhe. Tâm 5 năm ba năp, Đồng Tháp le\ rgum geh rlău 33 rbăn 500 rmen prăk gay ma ntuh kơl [ư t^ng bôk nău kan, tâm ne\ geh rlău 700 rmen prăk yor nu^h [on lan tâm rgop êng. Bâh ne\, nău rêh nkual [on lan ta lam n’gor geh rgâl âk. Wa Nguyễn Anh Kiệt, du hê nu^h [on lan ta nkuăl Thanh Bình rhơn nkoch: Nkual [on lan mhe r^ mbra [ư rgâl âk ntil ndơ. Pah kan , hun hao wa\ng sa geh nău rgâl mhe, ăp ndơ do\ng, nău rêh văn hoá le\ geh âk nău mhe. Bâh ne\, nu^h [on lan mhe geh tâm nđur, kơt nti. Bâh ne\ an saơ nu^h [on lan an geh g^t vât n’hanh [ư t^ng ntrong kan bâh nơm gay ma ndrel đah n’gâng kan gay ma rdâk njêng nkual [on lan mhe.

            Ta rơh r[u\n nchră lam dak ntu\k kan mbơh pă nkual [on lan mhe 2016 geh [ư tâm khay 3 ta Cần Thơ, nău mbơh tơih bâh ntu\k kan mbơh pă nău kan nkual [on lan mhe Trung ương lah na nê| kơp tât a[aơ lam dak geh rlău 1 rbăn 760 xã đah rnoh 19,7% geh nău mpo\ng nkual [on lan mhe, geh 17 ntu\k kan ta nkuăl geh Thủ tướng chính phủ kơp dơn geh na\u mpo\ng nkual [on lan mhe. Tâm ne\, mpeh nău săk rnglăy an saơ, nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe ntop nău kan khlay du\t têh ta nău n’hao nău rêh nău m^n n’hanh nău kan bâh nu^h [on lan, rgâl nău rêh nkual [on lan.

            Yơn lah, ăp nău ko\ khan, jêr jo\t ntoh luh n’hanh mpơl saơ tâm rnôk [ư nău kan. Tâm ne\, geh nău tâm [ah mpeh nău geh pah kan đah ăp nkual ăp nar lơ ma êng êng. Lah rnoh geh bâh nkual mpeh Đông Nam bộ lah rlău 46% r^ nkual yôk mpeh Bắc lah kanu\ng hôm rlău 9% n’hanh Tây Nguyên lah 15,5%. Ta meng ne\, âk nău kan kơt ntrong kan mât ua\nh tâm rgop đah ăp n’gâng kan n’hanh ăp gâl kan hôm nha geh âk nău ko\ khan; hôm nha geh nău kan t^ng nău geh [ư an geh gay ma tâm di ueh, nău rnon rdâk njêng nău kan tơm ta nău rdâk njêng nkual [on lan mhe ta du đê| ntu\k ê ho\ geh ntrong kan njrăng rmal bah. Ta meng ne\, nău mô to\ng pă ndơ, n’huch ua\nh nđôi n’hanh ua\nh năl ăp rnoh prăk pah kan [ư t^ng bôk nău kan hôm nha lah du nău ê ho\ dơi doh rklaih, khuch tât ntrong kan rdâk njêng nkual [on lan mhe. Wa Nguyễn Văn Doanh, Chánh văn phòng điều phối bôk nău kan nkô| mpo\ng ngih dak rdâk njêng nkual [on lan mhe n’gor Bắc Giang an lah:Mpeh đah nău pă rnoh prăk, Bắc Giang hên le\ dăn đă lah mât ua\nh tay tât nău rêh mpeh rnoh nu^h, rnoh hvi neh lôch ne\ nău geh mbơh [ư nău kan ne\ gay ma pă an. Lah kơt a[aơ klâp lah pă t^ng rnoh hôm mô ho\ tâm ban. Tâm rnôk nău nt^m đă lah mô lêng lang, der roh rui, mping lir ma mô di nkô| lah nău du\t jêr.

            Wa Nguyễn Minh Tiến, kruanh, chánh văn phòng Điều phối nkual [on lan mhe Trung ương an lah gay ma đăp mpăn tâm di [ư t^ng nkô| mpo\ng bôk nău kan, ntru\t đă ăp ntu\k nsrôih [ư lôch an tâm di đah nău dơi n’hanh nău geh mpeh wa\ng sa, rnâng kan nt^m leo Trung ương mbra mbơh dăn nt^m dă an tâm di đah nău dơi n’hanh nău wa\ng sa. Rnâng kan nt^m leo Trung ương mbra mbơh dăn pă an nău mpo\ng nsrôih kan geh tât năm 2020 na nê| an ăp ntu\k kan t^ng ntrong mô pă tâm ban, âk, đê|. Tâm ne\, mbra ntrôl dăng ăp ntrong kan gay ma njêng nău kan mhe an ăp xã jêr jo\t hun hao, an bah ir geh nău tâm [ah đah ăp nkual, mpeh mper, rgum hun hao t^ng ntrong kan, mbra geh nău pă an, ua\nh nđôi n’hanh [ư t^ng ăp rnoh prăk geh pă an [ư t^ng bôk nău kan. Êng mpeh nău kan n’hao nău dơi mpeh rdâk njêng nkual [on lan mhe ta ăp gâl. Wa Nguyễn Minh Tiến lah na nê|: “Mpeh n’hao nău dơi rdâk njêng nkual [on lan mhe ta ăp gâl, ngăn lah an lor ta ăp gâl kan nkuăl, ăp xã n’hanh thôn. Mpo\ng tât mô dơn rlu ta ntrong kan, a[aơ du\t âk ntu\k nkre ma [ư t^ng nău ua\nh năl bâh Quốc hội r^ ăp ntu\k an lah jêng geh pơk hvi nău nti nkual [on lan mhe tât ăp nu^h tơm HTX, nu^h tơm ntu\k aph kan, bu rnanh [on, kruanh [on, ăp nu^h geh nău knơm. Ne\ mơ lah nău ngă lah mpôl kan tât râng nkual [on aln mhe. A[aơ mpôl hên dôl dăn nău tâm rgop bâh Uỷ ban rnâng kan Quốc hội gay ma pơk hvi rnoh nu^h geh nt^m nti nău kan.

            Tâm rnôk lvang năm 2016-2020, nkô| mpo\ng nanê| geh ua\nh năl lah nsrôih 50% rnoh xã ta lam dak geh nău mpo\ng nkual [on lan mhe, ăp n’gor, nkuăl [on têh bâh trung ương geh du\t đê| lah 1 nkuăl geh nău mpo\ng nkual [on lan mhe. Kơt ne\m ndrel đah nău [ư lôch tay ăp ntrong kan, nău kơl r^ nău ntrôl tay pah kan mbơh tơih, n’hao nău g^t m^n an ácn bộ n’hanh [on lan tâm thon, n’hao nău dơi ueh nt^m nti ăp nău kan tâm rlong rdâk njêng nkual [on lan mhe lah ngoăy tâm âk nău ndal geh mbơh tâm nău [ư t^ng ntrong kan.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng