Pơk uănh mông nar djăt: 16/1/2019

VOV4.Mnông - Ăp năm ba năp, đah nău kơl an bâh ntu\k kan nt^m nti nu^h kan dak si kơl an rgâl mhe trong kan gay ma kơl nt^m nti nu^h kan n’hanh nchrăp to\ng ăp ndơ kan kơl an mpôl kan mât chăm săk soan bôk năp ta trong dak si ntu\k kan ba dâng geh nai dak si, y sĩ, điều dưỡng, mât deh n’hanh pă dak si le\ geh nti tâm ban t^ng mpôl n’hanh mbro.

Nău nchrăp [ư nt^m nti nu\ih kan dak si rho\ an rgâl trong dak si yor N’gâng kan dak si [ư bah năm 2014 tât 2020, đah nău ntop kơl bah Liên minh châu Âu n’hanh Ngân hàng lam ntur neh n’hao nău dơi an 1.000 ngih dak si xă, hang rhiăng ngih dak si nkuăl n’hanh ntu\k nt^m nti ta 15 n’gor du\t jêr jo\t ta nkual yôk mpeh Bắc n’hanh Tây Nguyên. N’gâng kan dak si Nguyễn Thị Kim Tiến m^n lah, gay dơi geh nău u\ch ăp nu\ih [on lan g^t da dê ăp nu nău mât uănh săk soan, gay nău rêh ngăch dăng n’hanh jông ndrel ueh nău rêh ri an hăn ndrel đah ngih dak si [on lan.

N’gâng kan dak si dôl rlong [ư mpeh mât uănh dak si bah dâng ta 26 xă rlong [ư ta lam dak. Ntu\k đah ngih dak si bah dâng ăp nău [ư njrăng n’gang ji, mât uănh săk soan bôk năp, n’hao ueh ngăn dăng, njrăng n’gang kop ji… r[o\ng tât săm ji bah gưl xă gay nu\ih [on lan g^t nu nău dak si bah bôk năp, mô an hăn ngai n’hanh dơh oi hoach prăk.

T^ng wa Nguyễn Thị Kim Tiến, ta ăp dak hun hao n’hanh du đêt dak dôl hun hao, 90% nu\ih ji lah dơi săm ta ăp jrô but uănh t^ng ntrong kan nai dak si rnăk wâl bah nu\ih [ư êng mô lah ngih dak. Ta Việt Nam, a[aơ ndâk [ư ngih dak si gưl xă n’hanh gưl nkuăl t^ng ntrong kan y học rnăk wâl gaynu\ih [on lan dơi g^t, mô kâp hăn gưl bah lơ.

N’gâng kan dak si dôl r[o\ng tât bah dâng, nkre n’hao ueh le\ rngôch mpeh but uănh săm ji, t^ng ne\, an tay n’hanh [ư t^ng rjăp rnoh ntil ndơ [ư mpeh ueh tam ngih dak si. T^ng trong nchrăp, N’gâng kan dak si tâm năm 2018 lôch jêh ndâk njêng 26 ngih dak si rlong [ư. Ăp n’gor mbra ndâk njêng mbơh [ư, nsrôih tâm 5 năm (2019-2023) jêh ăp nău [ư ntuh kơl, nu\ih kan n’hanh nău do\ng bah ngih dak si xă t^ng nău way y học rnăk wâl)./.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng