Pơk uănh mông nar djăt: 26/7/2018

VOV4.M’nông: Ta nkuâl Krông Búk, Hội Liên hiệp Bu ur n’gor Dak Lak ho\ [ư Rgum nchră “Nău way t^ng ur nu^h Rđe tâm nău rêh rnăk wâl kăl e n’hanh a[aơ”.

Ta rnôk rgum nchră, ăp đại biẻu ndrel djăt, nău nkoch, tâm nchră mpeh ăp nkô| nău kơt: kơt nău way [ư tơm bah bu ur kăl e n’hanh a[aơ; tâm ban bu ur bu klô n’hanh nău mât ndray văn hoá way ơm tâm rnăk wâl nu^h Rđe; nău dơn kan bah nu^h ur tâm pêt mât, nt^m nti oh kon, hun hao wa\ng sa rnăk wâl nău khlay [ư tơm bah bu ur Rđe tâm rnăk wâl; pah kan mât uănh ngih dak mpeh mât ndray n’hanh mpư n’hao ue\h văn hoá way ơm bah rnoi nu^h Rđe…Rgum nchră gay an [ư tay rêng kan “Ntrôl dăng pah kan nkoch trêng, rgo\ jă rdâk njêng tâm boh tâm rnăk wâl bu ur rnoi mpôl đê| geh nău tâm ban, rgâl mhe”; nkre mât ue\h ăp nău way ơm, săk ntơr văn hoá way ơm ue\h lăng bah bu ur Rđe./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng