Pơk uănh mông nar djăt: 21/11/2020

VOV4.Mnông- Nar aơ 21/11, rơh r[u\n nchră gâl têh rmôt ăp n’gâng kan wa\ng sa hun hao n’hanh mhe ntoh G20 mbra ntơm pơk t^ng trong trực tuyến đah nău leo kan bâh A rập Xê ut. Đah 2 nar r[u\n nchră, ăp nu^h leo kan G20 dôl nsrôih do\ng ăp rnoh nău kan, tâm kơl gay ma dơi geh njrăng rdâng nuh srê Covid-19. rlău ma ne\, nu^h leo kan ăp dak mbra geh tâm nchră mpeh nău tâm kơl tăch rgâl, ntuh kơl, wa\ng sa mbrô n’hanh hun hao nâp nâl. Tâm nău nchrăp mbơh tơih nsum, nu^h leo kan ăp dak G20 mbơh lor, nău ndâk nsơm wa\ng sa lam ntur neh a[aơ mô ho\ tâm ban, mô na nê| n’hanh geh âk nău tât khuch. Ta năp ne\, nar 19/11, ntu\k kan rnoh prăk tâm kơl lam ntur neh IMF le\ mbơh lor nău wa\ng sa lam ntur neh mbra tâm rdâng đah trong hăn ndâk nsơm geh âk nău jêr yor nău tât bâh nuh srê Covid-19 nđâp ma nău u\ch joi ntil Vaccnie njrăng nău ji dôl geh [ư ntoh ang.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương