Pơk uănh mông nar djăt: 23/5/2019

VOV4.Mnông: Ta n’gor Gialai, ntu\k kan tăch rgâl n’hanh công nghiệp Việt Nam le\ [ư rơh tâm nchră mbơh nău ngăn ueh tâm nău leo kan wa\ng sa gâl n’gor n’hanh nău tă g^t kan rdâk njêng rnoh mbrô nău dơi tam rlong ntu\k kan ba dâng, n’gâng kan n’hanh nkuăl, nkuăl têh Tây Nguyên. A[aơ, le\ rnoh điểm nău dơi tâm rlong hôm ntơ lah PCI ta Tây Nguyên du\t đê| tâm 7 nkual wa\ng sa bâh lam dak. Âk nă aơ, ăp n’gor Tây Nguyên way geh pă dăp n’gul ba dâng bâh ntu\k pă dăp PCI lam dak.

Nău geh ua\nh kơp bâh  ntu\k kan tăch rgâl n’hanh công nghiệp Việt Nam đah ăp doanh nghiệp pah kan ta nkual an saơ rnoh prăk pah kan mô ngăn ngên ta Tây Nguyên hôm nha geh âk, hôm nha tih bâh ntu\k kan ngih dak, nău ueh nt^m nti mô âk [ư an rnoh pah kan bâh doanh nghiệp hao. Gay ma n’hao nău dơi tâm rlong ta gâl n’gor, a[aơ, 27 tâm rnoh 63 n’gor, nkuăl [on têh lam dak le\ rdâk njêng n’hanh dơi lôch mbơh [ư rnoh mbrô nău dơi tâm rlong  gâl ntu\k kan, n’gâng kan, nkuăl hôm ntơ lah DDCI. Nău kan aơ kơl an leo kan, kơl rgâl mhe hành chính, mbơh rnoh tâm ban u\ch bâh nu^h ntuh kơl, doanh nghiệp đah ăp ntu\k kan ta ntu\k.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng