Pơk uănh mông nar djăt: 19/10/2019

VOV4.M’nông: Nau kan phong lah tât nau tâm pit neh ntu tâm n’gor Dak Lak dôl geh âk nau hao âk ndrel geh nau jêr. Aơ lah ngoai tâm âk nau kan ntoh luh ngăn geh tâm nchră âk ngăn tâm rơh r[u\n nchră Rnâng kan rđau kan Đảng bộ n’gor Dak Lak geh tâm kêng măng 17/10. Ta rơh r[u\n, n’gor uỷ Dak Lak năl lah, 9 khay rlau aơ, n’gor hôm geh âk nau dơi ngăn mpeh hun hao văng sa rêh jêng, kơt lah:

Nau hun hao văng sa âk (rlau 7%), rnoh geh tơm prăk soay bơi tât 5000 rmen, nau kơl an tâm nau rêh ndrel kơl an [on lan geh kơl âk, đăp mpăn rnă njrăng chính trị, mât đăp mpăn rêh jêng. Rđau kan ta nar r[u\n, Bí thư n’gor uỷ Dak Lak đă ăp ntu\k kan bah n’gor rđau kan ân rjăp gay joi ăp ntrong kan gay rklaih ân nâp nau [on lan tâm pit tâm in neh bri./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng