Pơk uănh mông nar djăt: 11/5/2020

VOV4.M’nông: Rơh r[u\n bah Thủ tướng Chính phủ ndrel ntu\k kan gay doh rklaih âk nau jêr, ntru\t dăng nau kan ê nkra tăch rgâl, ntơm ndâk tay jâng kan văng sa ho\ geh tâm pơh rlau aơ. Rơh tâm nchră geh [ư ti\ng nau kan trực tuyến, đah nau râng bah nklăp 900 rbăn nu\ih tâm ăp ntu\k. Thủ tướng lah rjăp, aơ mô di lah rơh r[u\n nkoch nau jêr ma lah rơh gay ntru\t dăng nuih n’hâm ro\ng dak “geh nsu nsôih mra geh nau dơi” bah rnoi mpôl Việt Nam, ntơm tâm rơh mhe.

Geh r[u\n trực tuyến đah ăp ntu\k ntoh rup so\ng dăng lah ta ntu\k kan Chính phủ, ntu\k ntoh rup tâm nkuăl [on têh Hồ Chí Minh, ntu\k ntoh rup tâm nkuăl [on têh Hà Nội, ntu\k ntoh rup ra Đà Nẵng. Ta rơh r[u\n, N’gâng kan nchrăp kan ndrel ntuh kơl ndrel ăp ntu\k kan, n’gâng ken geh nau mbơh tât ăp nau kan kơl an ân ntu\k kan tăch rgâl, ăp nau nau nchră bah ăp ntu\k kan, rmôt kan tâm dak ndrel dak ba dih. Ăp ntu\k kan râng nchră tâm ăp ntu\k ntoh rup nkoch nau aơ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lah rjăp, ntu\k kan tăch rgâl, nu\ih [on lan geh nau dơi dăng khlay tâm nau hun hao, rklaih pă kan pah, ntrơn jao nau kan mhe. Nau kan uănh khlay tât nau hun hao ntu\k kan tăch rgâl lah nau kan têh bah Đảng, Ngih dak he. Thủ tướng u\ch ăp ntu\k kan, nth măt râng r[u\n mbơh ân nau đah Chính phủ mpeh nau ntru\t dăng hun hao, rlet rlau nau jêr yơn mô di knu\ng mbơh nau jêr jo\t:

Du nuih n’hâm kơt nê yơn mô di gâp geh nau jêr aơ, gâp đă nau ri. Nau kan nê ăp ntu\k kan ân geh ntơm lăp pah kan ngăn, ăp nkuăl ân geh doh rklaih do\ng ngăn ân ntu\k kan tăch rgâl. Du nuih n’hâm janh mi\n, janh kan, janh ndưn nau, nuih n’hâm ân geh rgâl mhe, ndâk tay tâm nau hun hao. Du nuih n’hâm nsing tâm ntu\k kan tăch rgâl têh rlau 100 rkeh nu\ih. Du nuih n’hâm ntru\t dăng nau kan tăch luh. Ndrel du nau mi\n kglay ma nu\ih [on lan u\ch djăt, nê lah mô geh nau [ư hình sự tâm nau tâm boh văng sa ndrel dân sự. Yơn lah nơm geh nau tih pháp luật, sa khâm, kơt lah CDC Hà Nội mhe nơh ri ân geh mhal”.

Thủ tướng u\ch rơh r[u\n ntru\t đă nuih n’hâm cách mạng, nau u\ch ro\ng neh dak bah [on lan ndrel ntu\k kan tăch rgâl, ngăn lah tâm rnôk lam dak mhe geh nkah nau dơi 30/4/1975, rklaih Miền Nam, đăp mpăn neh dak. Rơh r[u\n aơ ko\ lah rjăp ma lam ntur neh lah, Việt Nam nsôih tâm nau kan ntu\k ntu gu\, nau kan mhe gay leo neh dak hao tay:

Rơh r[u\n geh nau khlay, nê lah du nuih n’hâm ro\ng dak bah nu\ih [on lan dnrel ntu\k kan tăch rgâl đah nau hun hao bah neh dak. Du nau nsôih ndâk tay nau kan mhe gay hun hao, geh dơi nau u\ch, [ư ăp nau kan khlay tâm rnôk jêh bah srê Covid-19. Rơh r[u\n aơ gay geh dơi doh rklaih ăp nau jêr gay ma n’hao tay nau hun hao ndrel nau kan nê, eneg nau nsôih ngăn, nau nchrăp lor bah săk nơm ăp ntu\k kan tăch rgâl ndrel nu\ih [on lan ri nau kan bah ntu\k kan Ngih dak, ăp gưl lah nau khlay. Ân geh uănh kơl an âk lơn gay doh rklaih nau jêr ân ntu\k kan tăch rgâl, geh nau rnơm ndrel geh nau dơi gay hun hao”.

Bah năp nê, Thủ tướng rđau ăp n’gâng kan, ntu\k kan, nchrăp ân nau kan ân geh ăp ntil, khoa học, ryơk nu\ih djăt, ăp ntoh nau ân geh nâp, geh nau leo tât nau kơl ndâk, gay jêh lôch rơh r[u\n aơ, Thủ tướng mra ntru\nh nau ntru\nh, mô lah nau kan pah bah Chính phủ. Tâm nau mbơh bah ăp N’gâng kan, ntu\k kan, Thủ tướng ân geh [ư kloh, nau kan ân geh nâp, ngăn lah ân ntoh lah dơi ăp nau geh kơl êng đah ntu\k kan răch rgâl rgâl lơi ma nau nkoch “Nau kan nê tă gi\t hôm”. Ti\ng nê, ân geh ntoh ăp nau kan mhe mpeh ntu\k kan tăch rgâl, pah kan, soay, tơm prăk, rnă njrăng đăp mpăn…

Mpeh nau kan nkoch trêng, Thủ tướng jao ân N’gâng kan nkch mbơh nau pơk ntu\k gay ân geh ôp ndrel ơh rklaih nau jêr ân ntu\k kan tăch rgâl nsing tâm du đê| ntu\k kan báo chí, gay lo\ nkoch mbơh nau ăp nu\ih geh nau blau bah nu\ih [on lan ndrel ntu\k kan tăch rgâl. Thủ tướng ân gi\t, geh ăp ntu\k kan tăch rgâl bah nu\ih tahen ơm, tahen sôt rmanh ko\ dôl geh nau nsôih mât nu\ih pah kan, ri mhâm lah ăp ntu\k kan êng ko\ ân geh nuih n’hâm mât tay ân nu\ih pah kan, rgâl ma nau ân bu rlu kan.

Lah rjăp ê tă mâp geh Chính phủ [ư du rơh r[u\n nchră têh kơt nê, Thủ tướng lah rjăp ân geh ntoh tâm du nuih n’hâm “Geh nsu nsôih mra geh nau dơi” bah rnoi Việt Nam nơm, rlet nau jêr jo\t, ntul rlong, nhoat choat tay tâm rơh mhe. Ngăn lah rnôk nau mhe nkhêp dôl ma tât dăch ma nơm gay ma rklaih luh bah srê Covid-19./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng