Pơk uănh mông nar djăt: 27/1/2021

VOV4.Mnông – Ta rơh ntơm [ư đại hội đại biểu lam dak rơh tal 13, ôi nđaơ 26/1, ndơn măt Mpôl kruanh, Tổng Bí thư, Kruanh dak Nguyễn Phú Trọng le\ nkoch nău mbơh ăp văn kiện bah Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 mpeh ăp văn kiện nkoch ta đại hội rơh tal 13 bah Đảng. M^n lah năm kan Đại hội 13 du du nău [ư bôk năp, du njoăt rgâl du\t n’hâm khlay, [ư lor gay an ăp năm kan bah năp tay [ư dơi geh nău r[o\ng hun hao neh dak tât năm 2030, uănh tât năm 2045, Tổng Bí thư, Kruanh dak lah rjăp ăp nău kan khlay tâm ne\ an ntrôl dăng ndâk njêng, ntru\t đă đảng, ndâk njêng ngih dak pháp quyền xã hội chủ nghĩa n’hanh trong chính trị kloh ue\h, nâp dăng. Tổng Bí thư lah rjăp rgâl mhe ntrong hao jêng, dăp rgâl tay jâng wa\ng sa, ntrôl dăng công nghiệp mhe, rgâl mhe t^ng khoa học n’hanh công nghệ, rgâl mhe, m^n [ư mhe n’hanh nu^h kan blău. Đah trong hăn di, t^ng nău way; nău Đảng đah nuih n’hâm [on lan, mât ue\h soan dăng tâm rnglăp lam rnoi mpôl, u\ch hao têh dăng n’hanh nu^h n’hâm chính trị têh, lam Đảng, lam [on lan n’hanh tahen he mbra geh jêng nău têh hun hao mhe; yor nău r[o\ng “[on lan ndro\ng, neh dak dăng, [on lan [ư tơm, tâm ban, ue\h lăng”.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương