Pơk uănh mông nar djăt: 23/5/2019

VOV4.Mnông: N’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Trung Quốc geh nău mbơh mô u\ch đah nău “lah mô ueh” ăp cty bâh dak aơ, lôch rnôk ntu\k kan mbơh nău mhe ndơ\ nău mpeh chính phủ Mỹ dôl ua\mnh n’hêl nău chính phủ Mỹ dôl ua\nh năl ăp ntrong rmal t^ng trong Huawei đah ăp cty êng tâm ntrong kan njêng ua\nh nđôi nău kan bôk năp bâh Trung Quốc lah  Ết Cây Ai Vi-dừn (Hkivision). Ntoh ngơi ta rơh r[u\n mbơh, nu^h ntoh nău ngơi n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Trung Quốc Lục Khảng lah na nê|, Trung Quốc ntru\t đă Mỹ pă an du ntu\k tăch rgâl an tâm ban n’hanh mô tam mưch tâm nglah đah ăp cty bâh Trung Quốc. ndơn kan bâh  Ết Cây Ai Vi-dừn (Hkivision) le\ geh nău ngơi mpơl nău u\ch cty mbra geh ua\nh năl pah kan tâm ban.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng